Detaljplan för del av Sätter 3:1, Getingberget, Norra delen

Detaljplan för del av Sätter 3:1, Getingberget, Norra delen antogs av kommunfullmäktige 2011-02-07 och vann laga kraft 2011-04-14.

Planområdet är beläget på östra sidan av Hammarö, ca 6 km sydost om Skoghalls centrum. Det omfattar 13 arrendetomter för fritidshus med angränsande skogsmark.

Området avgränsas i norr och öster av Vänern, i söder av naturmark mot Getingbergets badplats och i väster av vägen till Getingberget, Sättersvägen. Arean uppgår till ca 6,5 ha, varav 1,3 ha vattenområde. All mark ägs av Hammarö kommun.

Syftet med planen är att möjliggöra avstyckning av bebyggda arrendetomter för fritidshus och att reglera byggrätter mm. Planen omfattar ett område med 13 arrenden för fritidshus norr om Getingbergets badplats, mellan befintlig väg och Vänern.   

Sidan uppdaterad: 2018-07-18