Detaljplan för del av Mörmon 5:66

Detaljplan för del av Mörmon 5:66 antogs av kommunfullmäktige 2011-02-07 och vann laga kraft 2011-03-01.

Området ligger i centrala Skoghall på Åråsvägen, direkt norr om Systembolaget.

Planens syfte är att möjliggöra markanvändning för handelsändamål. Planen ska göra det möjligt att uppföra en livsmedelsbutik och att anordna tillhörande parkeringar och ytor för varutransporter.  

Huvuddrag

Sidan uppdaterad: 2018-07-18