Detaljplan för del av Mörmon 5:33 m.fl. Skoghallsådrans båthamn

Detaljplan för del av Mörmon 5:33 m.fl. Skoghallsådrans båthamn antogs av kommunfullmäktige 2010-03-02 och vann laga kraft 2010-03-30.

Området är beläget i den västra delen på Hammarö ca 300 meter nordväst om Skoghalls centrum. Området nås från direkt från Industrileden, länsväg 557.

Marken är ianspråktagen för hamnändamål. I hamnen finns det nio båthus och en uppställningsplan för vinterförvaring för båtar, klubbhus samt bryggor i vattnet med plats för ca 40 småbåtar.

Planens syfte är att göra det möjligt att uppföra ytterligare ett båthus i Skoghallsådrans båthamn, för att därigenom få ett mer ordnad och trygg miljö i hamnen. I planen införs utformningsbestämmelser för byggnaderna för att på sikt få en god gestaltning och helhetsverkan mot Industrileden och Skoghallsådran.  

 

Sidan uppdaterad: 2018-07-18