Detaljplan för del av Klöverud 1:35

Detaljplan för del av Klöverud 1:35 antogs av kommunfullmäktige 2010-11-09 och vann laga kraft 2010 11-30.

Området är centralt beläget på norra delen av Hammarö, cirka 2 km öster om Skoghalls centrum. Området nås från väg 555, Hovlandavägen. Detaljplanen omfattar ett område som begränsas av Gunnarskärsleden i öster och av Hovlandavägen i söder, och som i norr och väster gränsar till befintlig småhusbebyggelse.

Planens syfte är att möjliggöra markanvändning för bostadsändamål. Planen ska tillåta komplettering av intilliggande bostadsområde på Gunnarskär med ytterligare tolv tomter för enbostadshus och bostadskomplement. Baldersvägen ska ges en trafiksäker anslutning till Hovlandavägen.  

Sidan uppdaterad: 2018-07-18