Detaljplan för del av Klöverud 1:14 m.fl. område vid Åkervägen

Detaljplan för del av Klöverud 1:14 m.fl. område vid Åkervägen antogs av kommunstyrelsen 2008-11-11 och vann laga kraft 2009-11-12.

Planområet som ligger utmed Åkervägen utgör en del av ett större åkermarksområde och har ej varit planlagt. 

Syftet med planen är att möjliggöra bebyggande av området med friliggande enbostadshus.  

Sidan uppdaterad: 2018-07-18