Detaljplan för del av Hammar 1:6 och 1:90, Anneberg

Detaljplan för del av Hammar 1:6 och 1:90, Anneberg antogs av kommunfullmäktige 2007-10-19 och vann laga kraft 2007-11-02.

Planområdet är beläget vid Anneberg, cirka 3 km öster om Skoghalls centrum och omfattar del av fastigheterna Hammar 1:6 och 1:90.

Syftet med planen är att göra det möjligt at avstycka tomter för uppförande av friliggande enbostadshus.   

Samrådsredogörelse och granskningsutlåtande finns att beställa på kommunens kontaktcenter.

Sidan uppdaterad: 2020-01-24