Detaljplan för del av Djupsundet 1:4

Detaljplan för del av Djupsundet 1:4 antogs av kommunfullmäktige 2008-10-14 och vann laga kraft 2008-11-10.

Planområdet är beläget i norra delen av Skoghall, vid Djupsundet och omfattar en befintlig äldre boendefastighet med angränsande ängsmark och en väg. Berörda fastigheter är Djupsundet 1:4 och en mindre del av Hälltorp 1:48.

Planens syfte är att möjliggöra en exploatering av del av Djupsundet1:4 med tomter för enfamiljshus. Planen omfattar befintlig gång- och cykelväg och marken söder därom.   

Sidan uppdaterad: 2018-07-18