Detaljplan för del av 5:33 m.fl. återvinningscentral

Detaljplan för del av 5:33 m.fl. återvinningscentral antogs av kommunfullmäktige 2011-03-21 och vann laga kraft 2011-04-14.

Området är beläget på den norra delen av Hammarö, 1 kilometer norr om Skoghalls centrum. Området nås från Mörmorondellen via Karlstadsvägen och Hantverksvägen.

Marken inom Mörmon 5:54 är ianspråktagen för återvinningscentral. På centralen finns det uppställda containers för förpackningsåtervinning, samt containers för mottagning av avfall i olika fraktioner. Det finns en personalbyggnad och en transformatorstation. Stora delar av marken består av asfalterade ytor för körbanor och uppställning av lämnande och hämtande fordon.

Planens syfte är att göra det möjligt att utöka befintlig återvinningscentral på fastigheten Mörmon 5:54 genom att ta i anspråk mark av fastigheten Mörmon 5:33, samt att reglera utnyttjande och utformning. Planen ska också göra det möjligt att överföra mark som används för skoländamål från fastigheten Mörmon 5:33 till Mörmon 1:6.  

Sidan uppdaterad: 2018-07-18