Upphävande av områdesbestämmerser för Rud

Upphävande av områdesbestämmelser för Rud antogs 2014-09-01 i kommunfullmäktige och vann laga kraft 2014-09-30. 

Områdesbestämmelser för Rud, som antogs 1995- 03-28, hade till syfte att motverka omvandling från fritidsboende till åretruntboende. Området närhet till Hammarös centrala delar och Karlstad medför att bebyggelsetrycket har varit och är stort. Kommunen beslutade 2006 om att bygga ut vatten- och avloppsledningar till Rud. I och med utbyggnaden har områdesbestämmelserna alltmer förlorat i betydelse och medför idag en stor orättvisa vid handläggning av bygglovsärenden.

Hammarö kommun har antagit en fördjupad översiktsplan för Rud som fortsättningsvis ska fungera som ett styrmedel för Ruds utveckling.

Upphävande av områdesbestämmelserna syftar till att undanröja den
begränsning av byggrätten som finns idag.   
 

Sidan uppdaterad: 2018-07-18