Upphävande av områdesbestämmelser Nolgårdsholmarna

Upphävande av områdesbestämmelser för Nolgårdsholmarna vann laga kraft 2014-03-04.

I och med beslutet om inrättande av kommunalt VA-verksamhetsområde för Nolgårdsholmarna togs ett beslut om att upprätta en detaljplan för området. Det är möjligt att pröva utökade byggrätter via bygglov och kommunen bedömer därför att skäl för detaljplanekravet enligt 4 kap PBL inte föreligger inom området och att allmänna intressen för planläggning därmed inte finns. Mot bakgrund av ovanstående har kommunen avslutat arbetet med detljplanen för Nolgårdsholmarna och upphävt gällande områdesbestämmelser. Upphävande av områdesbestämmelserna syftar till att undanröja den begränsning av byggrätten som finns idag.   

Sidan uppdaterad: 2018-07-18 0 kommentarer

Kommentarer

Skriv en kommentar