Detaljplan för del av Klöverud 1:20 m.fl, Sörvikshamnen

Detaljplan för del av Klöverud 1:20 Sörvikshamnen antogs av kommunfullmäktige 2014-05-26 och vann laga kraft 2014-09-17.

Planens syfte är att möjliggöra en utbyggnad av Sörvikshamnen. Sörvikshamnen är belägen på västra sidan av Mörudden i området Gunnarskär, ca 2 km sydost från centrala Skoghall. För att detta skall kunna ske behövs ytterligare land- och vattenområden gentemot dagens tas i anspråk.

Vidare syftar planen till att göra hamnmiljön mer estetiskt tilltalande, dels genom fler byggrätter som minskar vinteruppställningen för båtar utomhus men också genom att öppna upp området mot Vänern. Allmänhetens tillgång till området och rekreationsmöjligheter skall också stärkas med förbättrade stråk för gång och cykeltrafik samt ökad service för områdets besökande.

Slutligen syftar planen till att för intilliggande bostäder på Ringvägen ge möjlighet för uppförande av enskilda bryggor. I samband med planarbetet har en miljökonsekvensbeskrivning upprättas för att klarlägga planens konsekvenser.  

Samrådsredogörelsen och utställningsutlåtande går att beställa via kontaktcenter. 

Sidan uppdaterad: 2019-04-05 0 kommentarer

Kommentarer

Skriv en kommentar