Detaljplan för Toverud 1:19, 1:22 m.fl

Detaljplan för Toverud antogs av kommunfullmäktige 2016-06-20 och vann laga kraft 2016-11-21.

Syftet med planläggningen är att möjliggöra uppförandet av ett tjugotal nya bostäder med tillhörande infrastruktur. 

Bebyggelsen är orienterad kring tre angöringsgator som ansluter till Toverudsvägen. Den södra gatan är befintlig medan övriga två är nya. Gatorna avslutas med vändplatser. Den södra delen av planområdet är avsedd för friliggande enbostadshus medan typen av bostadshus är öppen inom den norra delen. Åtminstone hälften bostäderna bedöms bli i form av villor.

Planområdet ligger i Toverud, inom Rud på Hammaröns östra sida ca åtta kilometer öster om centralorten Skoghall. Området avgränsas i väster av skogsmark, i öster av Toverudsvägen samt i norr och söder åker-/ängsmark.

Samrådsredogörelse och granskningsutlåtande finns att beställa på kommunens kontaktcenter.    

Sidan uppdaterad: 2020-01-24 0 kommentarer

Kommentarer

Skriv en kommentar