Detaljplan för Nolgård 1:245 m.fl

Detaljplan för Nolgård 1:245 m.fl. antogs av kommunstyrelsen 2014-05-13 och vann laga kraft 2014-06-05.

Syftet med planförslaget är att möjliggöra en utökning av fastigheten Nolgård 1:245 på mark som i gällande plan delvis utgörs av parkmark. De ändringar som föreslås saknar intresse för allmänheten och är av mycket begränsad omfattning.

Sidan uppdaterad: 2019-04-26 0 kommentarer

Kommentarer

Skriv en kommentar