Ändring av detaljplan för Rud 4:181

Ändring av detaljplan för Rud 4:181 vann laga kraft 2014-11-04.  Ändringarna ska läsas tillsammans med detaljplan för Rud 4:181, laga kraft 2000-05-26.

I samband med arbetet med fördjupningen av översiktsplanen för Rud har det identifierats att följande detaljplan för Rud 4:181 bör ändras i och med att dess bestämmelser om största byggnadsarea, e2, blir inaktuell. E2 anger att maximala byggnadsarean får vara 60 kvm för huvudbyggnad och 20 kvm för komplementbyggnader. Syftet med gällande plan var att skapa möjligheter för ny fritidsbebyggelse. Det finns sedan tidigare beslut om att gällande områdesbestämmelser för Rud ska upphävas i och med att stora delar av Rud är anslutet till det kommunala VA-nätet.

Sidan uppdaterad: 2020-01-24