Detaljplan för Skoghalls bangolf m.m

Detaljplanen för Skoghalls bangolf m.m. antogs i kommunfullmäktige 2022-08-29. Detaljplanen vann laga kraft 2022-09-24.

Syftet med planläggningen var att ta ett helhetsgrepp och aktualisera 4 olika detaljplaner till en gällande detaljplan centralt i Skoghalls centrum.

Detaljplanen ämnar säkerhetsställa bevarande av grönytor, parkering till kommunhusdelen för information- och individstöd samt utöka byggbar mark för bangolfen samt möjlighet till högre exploateringsgrad över bangolfen. Detta för att anpassa till befintliga byggnader inom planområdet samt skapa möjlighet att kunna exempelvis bygga tak över uteservering vid bangolfen.

Detaljplanen var ute på samråd mellan mars och april 2022 och fanns utställt på granskning mellan maj och juni 2022.

Planen strider inte mot gällande översiktsplan och upprättades med ett standardförfarande enligt PBL 2010:900.

 

Kommunstyrelsen

Hammarö kommun

Sidan uppdaterad: 2022-09-27