Detaljplaneändring för Ändring av stadsplan för Rikssågverkskolan, Mörmon 1:6

Detaljplaneändring för Ändring av stadsplan för Rikssågverksskolan, Mörmon 1:6, har antagits av kommunfullmäktige 2022-08-29. Detaljplanen vann laga kraft 2022-10-21.

Syftet med ändringen av detaljplanen är att möjliggöra för en ny högstadieskola och en framtida simhall. Den idag gällande detaljplanen har bestämmelsen (A) Allmänt ändamål som är en äldre planbestämmelse och ska ha kommun, stat eller landsting som huvudman. Skolan och simhallen ska drivas i kommunalt regi och då är det planenligt att ha kvar bestämmelsen allmänt ändamål. Dock så medger den idag gällande detaljplanen en byggnadshöjd på 5,5 meter vilket är för lågt för att kunna bygga en skola och en simhall. Syftet med planändringen är att få till en högre nockhöjd på 17 meter, samt att ta bort utfartsförbudet som idag finns i väster mot Karlstadvägen.

Planändringen strider inte mot gällande översiktsplan och upprättades med ett standardförfarande enligt PBL 2010:900.

Förslag till detaljplaneändringen fanns utställt på samråd under vintern 2022 och på granskning våren/sommaren 2022.

Länsstyrelsens beslutade den 16 september 2022 att kommunens antagande beslut skulle prövas gällande geoteknik samt att risker från återvinningscentralen ansågs inte vara hanterade på ett godtagbart vis. Kommunen kompletterade med ett risk- PM den 21 oktober 2022 där risken analyseras. Slutsatserna i PM:et är att ändring som avser byggnadshöjd inte bedöms ha någon påverkan avseende hälsorelaterade risker förknippade med brand i återvinningscentralen. Länsstyrelsen beslutade 2022-10-21 att inte upphäva planen. 

Kommunstyrelsen

Hammarö kommun

Sidan uppdaterad: 2022-12-05