Upphävande av avstyckningsplan för del av Gunnarskär

Upphävande av Avstyckningsplan för del av Gunnarskär antogs av kommunfullmäktige 2021-05-24 och vann laga kraft 2021-06-17.

Syftet med att upphäva delar av Avstyckningsplan för Gunnarskär 1:2 är att ta bort inaktuella begränsningar i området, som gällande planen medför. Uppförande av ny bebyggelse inom planlösa områden ska prövas genom bygglov.

Upphävandet av del av avstyckningsplan för Gunnarskär strider inte mot översiktsplanen och upprättas med ett förenklat förfarande enligt PBL 2010:900.

Förslag till Upphävande av Avstyckningsplan för del av Gunnarskär, samrådshandling 2021-02-22, har varit på remiss under tiden 2021-03-11 till 2021-04-02. Inkomna synpunkter finns sammanställda i en samrådsredogörelse.

Kommunstyrelsen
Hammarö kommun

Sidan uppdaterad: 2021-08-04