Detaljplan för del av Torsvägen

Detaljplan för del av Torsvägen, upprättad 2020-12-21 och reviderad 2021-06-08, antogs i kommunfullmäktige 2021-09-27 och vann laga kraft 2021-10-27.

Planens syfte är att göra en planändring, fastighetsägaren har uppmärksammat att poolen som ligger på fastigheten, delvis ligger på kommunens mark. Då kommunens fastighet är planlagt som allmänt ändamål kan inte en avstyckning och försäljing ske utan att en planändring görs. Planen strider inte mot gällande översiktsplan och upprättas med ett standardplanförfarande enligt PBL 2010:900.

Detaljplanen vann laga kraft 2021-10-27.

Upplysningar lämnas av planhandläggare Hanna Andesh på tel. 054-51 54 57.
Kommunstyrelsen
Hammarö kommun

 
Sidan uppdaterad: 2021-12-21