Detaljplan för Tillfartsväg Mörmo skol- och idrottsområde

Detaljplan för Tillfartsväg Mörmo skol- och idrottsområde, upprättad 2020-08-19 och reviderad 2020-11-18, antogs i kommunfullmäktige 2021-09-27 och vann laga kraft 2021-10-28.

Mörmoskolan 7-9 har rivits och området för den tidigare högstadieskolan ska exploateras med en förskola. Planens syfte är att möjliggöra för en tillfartsväg in till kommande förskola. Tillfartsvägen ska även kunna nyttjas för tillträde till Mörmo IP. Planen är förenlig med gällande översiktsplan och upprättas med ett standardplanförfarande enligt PBL 2010:900.

Detaljplanen vann laga kraft 2021-10-28

Kommunstyrelsen
Hammarö kommun

Sidan uppdaterad: 2021-12-21