Detaljplan för Slängomvägen Södra

Detaljplanen för Slängomvägen Södra antogs av kommunfullmäktige 2022-02-21. Detaljplanen vann laga kraft 2022-11-29.

Syftet med planläggningen är att möjliggöra för nya bostäder i form av radhus med cirka 26 lägenheter. Detta uppnås genom att planlägga delar av fastigheten Nolgård 1:20 för bostäder (B) och möjliggöra att bostäderna kan uppföras i två våningar.

Planen upprättas med standardplanförfarande enligt PBL 2010:900 (SFS 2014:900).

Planen har under 2021 varit föremål för samråd och granskning. Inkomna synpunkter finns sammanställda i en samrådsredogörelse och ett granskningsutlåtanden.  

Planen har under överklagandetiden överklagats till Mark- och miljödomstolen. Mark- och miljödomstolen lämnade sin dom om avvisade av överklagandet 2022-11-07. Avvisningen har inte överklagats och detaljplanen vann laga kraft 2022-11-29.

 

Kommunstyrelsen
Hammarö kommun

 

 

 

 
Sidan uppdaterad: 2022-12-05