Detaljplan för Kaptensvägen och Gråbergsvägen, Bärstad

Detaljplan för Kaptensvägen och Gråbergsvägen antogs av kommunfullmäktige 2020-10-26. Detaljplanen vann laga kraft 2021-12-18. Planen har under 2019 och 2020 varit föremål för samråd och granskning (PBL 2010:900). Inkomna synpunkter finns sammanställda i en samrådsredogörelse och ett granskningsutlåtande.

Syftet med planen är att utöka området med ytterligare bostäder, max 8 tomter med friliggande bebyggelse. I samband med att detaljplanen tas fram kommer även befintlig bebyggelse att regleras. Ytterligare är syftet att iordningställa samt skapa utrymme för vägarna inom området, som i och med planens genomförande kommer övergå från enskilt till kommunalt huvudmannaskap.  Planen är förenlig med gällande översiktsplan och upprättades med ett standardplanförfarande enligt PBL 2010:900.

 

Kommunstyrelsen
Hammarö kommun

 
Sidan uppdaterad: 2022-04-25