Upphävande av del av stadsplan för industriområdet i Skoghall

Upphävande av del av stadsplan för industriområdet i Skoghall har antagits av kommunfullmäktigen 2020-12-14. Planen har under hösten varit föremål för samråd (PBL 2010:900). Inkomna synpunkter finns sammanställda i en samrådsredogörelse.

På Vidön finns det ett förslag till stadsplan för industriområdet i Skoghall antagen 1962-05-31. Planen tillåter industri på stora delar av fastigheten. Del av planområdet ligger inom Klarälvsdeltat som idag är ett utpekat Natura 2000-område. Detta överlappar planområdets nordvästra del vilket innebär att området ej kan bebyggas eftersom området innehar viktiga livsmiljöer för hotade arter. Klarälvsdeltat är även föremål för naturreservatsbildning. Delar ar industrimark som inte kan genomföras  upphävs nu.

Planen handlagts med ett förenklat standardförfarande enligt PBL 2010:900 eftersom den inte bedöms vara av intresse för allmänheten, den är förenlig med översiktsplanen och inte medför en betydande miljöpåverkan. Förenklat standardförfarande innebär att kommunen inte behöver göra någon underrättelse eller granskning.

Ett beslut att anta en detaljplan vinner laga kraft efter tre veckor från den dag då beslutet eller justeringen av protokollet över beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla, om ingen har överklagat beslutet under den tiden.

Upplysningar lämnas av planhandläggare Hanna Andesh på tel. 054-51 54 57, kommunstyrelsen, Hammarö kommun.

Sidan uppdaterad: 2020-12-15