Ändring av del av Detaljplan för Vidöns industriområde

Ändring av del av detaljplan Vidöns industriområde har antagits av kommunfullmäktige 2020-12-14, och vann laga kraft 2021-01-07. Planen har under 2020 varit föremål för samråd och granskning. Inkomna synpunkter finns sammanställda i en samrådsredogörelse och ett granskningsutlåtande.

Detaljplan Vidöns Industriområde antogs 2000-02-28 och tillåter industriverksamhet i angränsning till Dingelsundsvägen. Detaljplanen är belägen i närheten av Klarälvsdeltat, vilket idag är ett Natura 2000-område och föremål för kommande naturreservatsbildning. Den del av detaljplanen som berörs av naturreservatet upphävs nu eftersom industrianläggningar inom naturreservat strider mot fastställda riksintressen. I dagsläget har ingen bebyggelse uppförts inom planområdet.

kommunstyrelsen, Hammarö kommun.

 
Sidan uppdaterad: 2021-01-13