Detaljplan för Tillfartsväg Hammarlunden

Detaljplan för Tillfartsväg Hammarlunden har antagits av kommunfullmäktige 2020-12-14, och vann laga kraft 2021-01-07. Planen har under 2020 varit föremål för samråd och granskning. Inkomna synpunkter finns sammanställda i en samrådsredogörelse och ett granskningsutlåtande.

Detaljplanen möjliggöra för en ny tillfartsväg till Hammarlundens skola från Lövnäsleden. Åtgärden syftar till att separera servicetrafiken från övrig trafik till och från skolan för en tryggare och säkrare skolmiljön. Planen är inte förenlig med gällande översiktsplan. Planens påverkan är dock marginell och ett utökat planförfarande bedöms därför inte behövas. Planen upprättas med ett standardplanförfarande enligt PBL 2010:900.

Kommunstyrelsen
Hammarö kommun

Sidan uppdaterad: 2021-01-13