Detaljplan för Lövnäs Flöjten

Detaljplan för Lövnäs Flöjten förväntas att antas i kommunfullmäktige 2021-01-25. Planen har under 2020 varit föremål för samråd och granskning. Inkomna synpunkter finns sammanställda i en samrådsredogörelse och ett granskningsutlåtande.

Planens syfte är att möjliggöra bostäder på befintlig fastighet. Planen är förenlig med gällande översiktsplan och upprättas med ett standardplanförfarande enligt PBL 2010:900.

Upplysningar lämnas av planhandläggare Wenxuan Zhang på tel. 054-51 50 90.

Kommunstyrelsen
Hammarö kommun

Sidan uppdaterad: 2021-01-13