Detaljplan för Nordvästra Tye

Detaljplan för Nordvästra Tye, upprättad 2019-09-16 och reviderad 2020-10-21, antogs i kommunfullmäktige 2021-01-25 och vann laga kraft 2021-07-29.

Syftet med planläggningen är att pröva möjligheten till byggnation av bostäder med tillhörande infrastruktur i området. Planen innebär att ca 50 nya bostäder kan skapas i form av småhus och flerbostadshus. Planen är förenlig med gällande översiktsplan och upprättas med ett standardförfarande enligt PBL 2010:900.

Detaljplan för Nordvästra Tye har under hösten 2019 varit föremål för samråd, och varit ut på granskning under sommaren 2020. Inkomna synpunkter finns sammanställda i en samrådsredogörelse och ett granskningsutlåtande.

Kommunfullmäktige beslöt 2021-01-25 att anta Detaljplan för Nordvästra Tye.
Beslutet att anta detaljplanen har sedan överklagats till mark- och miljödomstolen. Inkomna överklaganden till kommunstyrelsen har diarieförts.

Mark- och miljödomstolen beslutade 2021-03-23 att avvisa och avslå överklagandena. Domen fastslogs av mark- och miljööverdomstolen 2021-07-29.

Kommunstyrelsen
Hammarö kommun

Sidan uppdaterad: 2021-08-04