Detaljplan för Skäret, Västra Tye

Detaljplan för Skäret har antagits av kommunfullmäktige 2020-12-14, och vann laga kraft 2021-01-07. Planen har under hösten 2019 varit föremål för samråd, och varit ut på granskning under sommaren 2020. Inkomna synpunkter finns sammanställda i en samrådsredogörelse och ett granskningsutlåtande.

Planområdet är beläget på västra sidan av Tyehalvön. Syftet med planläggningen är att möjliggöra uppförandet av högst sju enbostadshus. Detaljplanen avviker från fördjupning av översiktsplanen för Tyehalvön och upprättas med ett utökat förfarande enligt PBL 2010:900 (SFS 2014:900).

Sidan uppdaterad: 2021-01-13