Detaljplan för Norra delen av Jonsbolsparken

Detaljplan för norra delen av Jonsbolsparken, Hammarö kommun, har utställts för samråd och granskning under 2019. Inkomna synpunkter finns sammanställda i en samrådsredogörelse och ett granskningsutlåtande. Kommunstyrelsen beslutade 2019-10-14 att anta detaljplan för norra delen av Jonsbolsparken, antagandehandling 2019-09-16.

Planens syfte är att ändra markanvändingen från parkmark till (B)- bostäder för fastigheterna Jonsbol 1:209 och Jonsbol 1:192. Kommunen tecknade ett nyttjanderättsavtal 2003 med blivande fastighetsägare av fastigheten Jonsbol 1:209, om att fastighetsägaren hade rätt att nyttja delar, ca 350 kvm, av den kommunala parkmarken, dåvarande Nolgård 1:33. Fastighetsägaren av Jonsbol 1:209 fick även bygglov beviljat för sitt garage där nyttjanderätten om 350 kvm räknades med som tomtyta. Garaget placerades därmed på den norra sidan av huset. Garagets placering medförde och medför, att fastighetsägaren, för att kunna nyttja garaget som parkering, måste använda kommunens parkmark som garageinfart. 

Ett nyttjanderättsavtal som gäller allmän platsmark är ett ogiltigt avtal då allmän platsmark ska vara tillgänglig för allmänheten. Eftersom kommunen en gång i tiden skrivit ett ogiltigt nyttjanderättsavtal, samt beviljat bygglov för ett garage som bara kan användas om man har tillgång till den kommunala parkmarken, tar kommunen nu fram en ny detaljplan som medger att marken kan säljas eller i annan form upplåtas till fastighetsägaren av Jonsbol 1:209, så att de kan fortsätta nyttja marken som garageinfart.

Även del av fastigheten Jonsbol 1:192 planläggs som (B)- bostäder, då fastighetsägaren idag annekterar kommunal mark, och fastighetsägaren kan därmed väja att köpa till marken som annekteras.

Planen strider inte mot gällande översiktsplan och upprättas med ett
standardplanförfarande enligt PBL 2010:900.

Upplysningar lämnas av planhandläggare Anna Åhs på tel. 054-51 52 48.

Kommunstyrelsen
Hammarö kommun

Sidan uppdaterad: 2019-11-15