Detaljplan för Fiskrökeriet

Detaljplan för Fiskerökeriet, del av Mörmon 5:33, antogs 2019-09-30 av kommunfullmäktige och vann laga kraft 2019-10-28.

Planens syfte är att Lillängshamnens fiskrökeri ska kunna uppföra ytterligare bebyggelse på den mark de arrenderar. De vill också ha planstöd för befintlig verksamhet samt få möjlighet till servering. Detta uppnås genom en utökning av byggrätten samt att befintlig markanvändning, handel (H), ändras till verksamheter (Z) och centrum (C). Användningarna verksamheter och centrum preciseras till hamnrelaterade verksamheter respektive hamnrelaterade centrumverksamheter. Planen är förenlig med gällande översiktsplan och har upprättas med ett standardplanförfarande enligt PBL 2010:900.

Sidan uppdaterad: 2019-10-29