Detaljplan för Nolgårdsvägen

Detaljplan för Nolgårdsvägen antogs av kommunstyrelsen 2019-08-19 och vann laga kraft 2019-09-16.

Planens syfte är att ändra markanvändningen för fastigheterna Nolgård 1:21 och Nolgård 1:286, då fastigheterna idag är planerade för industrimark är det av väsentligt intresse att ta fram en ny detaljplan så att användningen för fastigheterna är planenliga. Syftet är att ta fram en ny detaljplan för (B) bostäder samt icke störande verksamhet då det i fastigheten Nolgård 1:286 även bedrivs möbelrenovering och ett hunddagis. Fastigheten Nolgård 1:327 planläggs som (L)- odling och djurhushållning samt (Z)- verksamheter, det finns önskemål om att bedriva verksamhet på Nolgård 1:327 i form av en smådjursklinik.

Planen strider inte mot gällande översiktsplan och upprättas med ett standardplanförfarande enligt PBL 2010:900.

Sidan uppdaterad: 2019-09-26