Detaljplan för Östra Anneberg

Detaljplan för Östra Anneberg antogs i kommunfullmäktige 2019-01-28 och vann laga kraft 2019-02-23.

Planområdet är beläget öster om bostadsområdet Anneberg. Syftet med planläggningen är att möjliggöra att marken kan användas för bostadsbebyggelse samt skoländamål. I första hand för förskoleverksamhet, om behov uppstår ska det också kunna nyttjas för skolverksamhet. Bostadsbebyggelsen ska inrymma ca 40, både friliggande villor samt småhus i form av ex radhus eller parhus.

Planen är förenlig med gällande översiktsplan och upprättas med ett utökat planförfarande enligt PBL 2010:900.

Sidan uppdaterad: 2019-09-20