Detaljplan för Pastorsexpeditionen i Skoghall

Detaljplan för Pastorsexpeditionen antogs i kommunfullmäktige 2018-12-17 och vann laga kraft 2019-01-11.

Planområdet ligger inom den västra delen av Lunden 1:4. Planens syfte är att möjliggöra annan verksamhet än verksamhet kopplad till kyrkan i f.d. pastorsexpeditionen i Skoghall utan att påverka kulturmiljön kring kyrkan negativt. Detta uppnås genom att markanvändningen ändras från kyrklig verksamhettill centrum (C) samtidigt som skydds- och varsamhetsbestämmelser införs för att skydda kulturmiljön. Hammarö församling avser att koncentrera sin administration till sina lokaler vid Hammarö kyrka. I samband med detta blir pastorsexpeditionen vid Skoghalls kyrka övertalig och församlingen vill sälja byggnaden. 

Hela den fastighet (Lunden 1:4) som Skoghalls kyrka och pastorsexpeditionen är belägen på räknas som kyrkotomt och är skyddad enligt kulturmiljölagen. Skydds- och varsamhetsbestämmelser införs med avsikt att i planen tydliggöra detta skydd.

Samrådsredogörelse och granskningsutlåtande finns att beställa på kommunens kontaktcenter.

Sidan uppdaterad: 2019-01-11