Detaljplan för ny skola, Hammar

Detaljplan för ny skola, Hammar har antagits av kommunfullmäktige 2019-01-28 och vunnit laga kraft 2019-10-02.

Planområdet ligger inom den norra delen av Hammarö, mellan bostadsområdena Hammar och Anneberg, söder om Lövnäsleden. Planens syfte är att möjliggöra för skolverksamhet i området. Som behovet ser ut för närvarande planeras för en F-6 skola för ca 500 elever samt en idrottshall och idrottsplan inom fastigheten Hammar 1:90.

Planen är inte förenlig med gällande översiktsplan och upprättas med ett utökat planförfarande enligt PBL 2010:900.

Sidan uppdaterad: 2019-11-15