Detaljplan för Götetorps skola

Detaljplan för Götetorps skola antogs av kommunfullmäktige 2019-01-28 och vann laga kraft 2019-04-02.

Den nya planen ska möjliggöra utvidgning av Götetorps skolområde intill fastighet Götetorp 3:47 med en ny markanvändning för skola och tillhörande idrottshall; Planen möjliggör också en ny villatomt i storlek runt 3000 kvm i anslutning till befintliga tomter i öster. Tomten kommer tilldelas via kommunens tomtkö.

Planen är av betydande intresse för allmänheten och upprättas med ett utökat planförfarande enligt PBL 2010:900.

Sidan uppdaterad: 2019-04-24