Detaljplan för Bärstad-Smörsoppsvägen

Detaljplan för Bärstad Smörsoppsvägen antogs i kommunfullmäktige 2019-01-28 och vann laga kraft 2019-02-23.

Syftet med planen är att möjliggöra för befintliga bostadsfastigheter norr om Smörsoppsvägen att tillgodogöra sig ytterligare mark (i huvudsak mot norr) för bostadsändamål. Planen är inte förenlig med gällande översiktsplan och upprättas med ett utökat förfarande enligt PBL 2010:900.

Samrådsredogörelse och granskningsutlåtande finns att beställa på kommunens kontaktcenter.

Sidan uppdaterad: 2019-02-25