Detaljplan för Rud Dalen

Rubricerad detaljplan antogs i kommunfullmäktige 2018-09-24 och vann laga kraft 2018-10-19.

Syftet med planläggningen är möjliggöra att marken kan användas för bostadsändamål och att ytterligare ca tio enbostadshus kan uppföras inom planområdet. Planen är förenlig med gällande fördjupande översiktsplan för Rud och upprättas med ett standardplanförfarande enligt PBL 2010:900.

Samrådsredogörelse och granskningsutlåtande finns att beställa på kommunens kontaktcenter.  

Sidan uppdaterad: 2021-06-02