Detaljplan för Hammar 1:62

Detaljplan för Hammar 1:62 antogs i kommunfullmäktige 2017-11-27 och vann laga kraft 2017-12-20.

Syftet med planen är att pröva möjligheten till bostadsbebyggelse i området. Planen syftar primärt till att möjliggöra för 16 stycken Fyrbohus (småskalig flerbostadsbebyggelse som rymmer fyra bostäder/hus). Området omfattats av en gällande detaljplan Hammar 1:62 m.fl., Anneberg, Hammarö kommun som vanna laga kraft 2008 och som medger friliggande småhus. En mer anpassad struktur med kvartersmark, naturmark och gatumark föreslås som beaktar platsens förutsättningar och skapar en mer attraktiv boendemiljö och ökar tillgängligheten till och genom området för allmänheten än gällande detaljplan.

Planområdet är beläget i ett skogsområde vid Anneberg, cirka 3 km öster om Skoghalls centrum och omfattar fastigheten Hammar 1:62. Områdets areal är cirka 4 ha. Fastigheten ägs av Riksbyggen.

   

Sidan uppdaterad: 2020-01-24