Detaljplan för del av Mörmon 5:33, Djupängen

Detaljplan för del av Mörmon 5:33, Djupängen antogs av kommunfullmäktige 2016-12-12 och vann laga kraft 2017-01-09.

Syftet med planen är att möjliggöra för ett nytt särskilt boende samt kontor i området och ev. ett café eller en restaurang. Det nya boendet ska ev. ersätta Gunnarsskärsgården och omfatta ca 100 platser. 

Samrådsredogörelse och granskningsutlåtande går att beställa via kontaktcenter.

Sidan uppdaterad: 2019-04-26