Jordbruksarrende, Hammarö kommun

Hammarö kommun erbjuder 17,5 ha åkermark inom fastigheterna Sätter 2:1, Östra Hovlanda 1:4 och Lindenäs 1:1 till utarrendering genom anbud. Avtalstiden är 1 år med en uppsägningstid om ett år. Byggnader och jakt ingår inte.

Jordägare är Hammarö kommun

Skriftligt anbud skickas till Hammarö kommun,
att: Ulrika Jansson,
Box 26, 
663 21 Skoghall
eller ulrika.jansson@hammaro.se.  Använd bifogad blankett för ifyllnad av anbud.

Varje anbud ska innehålla en kort beskrivning av planerad drift, erbjudet pris, kronor per hektar, samt en presentation av brukaren och brukarens verksamhet. Brukaren bör även beskriva vad det betyder för företaget att få tillgång till arrendemarken. En del av arealen passar enbart för vall eller bete. Det är tillåtet att dela på anbudet om brukaren enbart är intresserad av spannmålsodling eller vall/bete. Kommunens önskemål är att huvuddelen av marken kommer att användas i aktivt brukande.

Enligt kommfullmäktigebeslut 2020-02-03 kommer jordbruksmarken att arrenderas ut till en kostnad om 1200 - 1800 kr/ha.

Ekologiskt jordbruk är önskvärt.

Hammarö kommun förbehåller sig fri prövningsrätt.

För frågor och mer information hänvisas till Martin Elfström, 054-515504 eller  martin.elfstrom@hammaro.se.

Arrendemarken

Nedan följer lite kort information om respektive jordbruksskifte. Fältinformationen kommer från markkartering.se och är genomsnittsvärden för fältet eller fälten till höger om siffrorna.

Vilket pH man ska sträva efter beror på ler- och mullhalt. Överlag på de markkarterade fälten ligger lerhalten på 7-12 % vilket innebär att de hamnar inom kategorin ”leriga jordar”.

Mullhalten varierar en del men ligger under 6 % vilket innebär att så kallade mål-pH (det pH- värde man ska sträva efter) för markerna är pH 6,2.

Bedömningarna ovan har bara gjorts utifrån analysvärden.

 

Bra analysvärden överlag. Borde funka bra för odling ur den aspekten.

Bra analysvärden, borde funka bra för odling ur den aspekten. Möjligtvis något lågt fosforvärde.

Lågt fosfor och kalium (P-AL respektive K-AL ligger i klass I-II), men bra mullhalt. Kan funka bra för odling, men kalkning kan behövas. Någon typ av gödsling av fosfor och kalium behövs också (i större mängd än vid högre fosfor- och kaliumvärden).

Sidan uppdaterad: 2023-01-11