Jordbruksarrende, Hammarö kommun

Härmed utbjudes 49,1 hektar åkermark inom fastigheterna Mörmon 5:33, Hammar 1:90, Sätter 2:1, Östra Hovlanda 1:4 och Lindenäs 1:1 till utarrendering genom anbud från och med 2022-05-01. Avtalstiden är 1 år med en uppsägningstid om ett år. Byggnader och jakt ingår inte.

Jordägare är Hammarö kommun.

Skriftligt anbud skickas till Hammarö kommun, att: Ulrika Jansson, Box 26, 663 21 Skoghall eller ulrika.jansson@hammaro.se. Vi vill ha ditt anbud senast 2022-04-15. Använd blanketten du hittar på sidan för ifyllnad av anbud.

Varje anbud ska innehålla en kort beskrivning av planerad drift, erbjudet pris, kronor per hektar, samt en presentation av brukaren och brukarens verksamhet. Brukaren bör även beskriva vad det betyder för företaget att få tillgång till arrendemarken. En del av arealen passar enbart för vall eller bete. Det är tillåtet att dela på anbudet om brukaren enbart är intresserad av spannmålsodling eller vall/bete. Kommunens önskemål är att huvuddelen av marken kommer att användas i aktivt brukande.

Enligt kommfullmäktigebeslut 2020-02-03 kommer jordbruksmarken att arrenderas ut till en kostnad om 1200 - 1800 kr/ha.

Ekologiskt jordbruk är önskvärt.

Hammarö kommun förbehåller sig fri prövningsrätt.

För frågor och mer information hänvisas till Martin Elfström, 054-515504 eller martin.elfstrom@hammaro.se.

Arrendemarken

Nedan följer lite kort information om respektive jordbruksskifte. Fältinformationen kommer från markkartering.se och är genomsnittsvärden för fältet eller fälten till höger om siffrorna.

Vilket pH man ska sträva efter beror på ler- och mullhalt. Överlag på de markkarterade fälten ligger lerhalten på 7-12 % vilket innebär att de hamnar inom kategorin ”leriga jordar”.

Mullhalten varierar en del men ligger under 6 % vilket innebär att så kallade mål-pH (det pH- värde man ska sträva efter) för markerna är pH 6,2.
Bedömningarna ovan har bara gjorts utifrån analysvärden.

Analysvärdena visar relativt låga värden för både fosfor och kalium. Det hindrar inte odling men man behöver gödsla mer jämfört med om P-AL respektive K-AL hade varit högre. pH ligger bra. Mullhalten är väldigt låg och det kan finnas risk för t.ex. sämre vattenhållande förmåga. En låg mullhalt kan påverka skörden på flera sätt och man bör sträva efter en mullhalt på åtminstone omkring 3,4 %. Det är en lång process att höja mullhalt. Ett sätt skulle kunna vara att använda den som betesvall eller betesmark. Det kan krävas en del insatser för att odla spannmål eller slåttervall på den.

Analysvärdena visar även här på låg mullhalt, men fosfor och kalium ligger på en ganska bra nivå. Om det ska odlas här bör stallgödsel tillföras regelbundet för att bygga upp mullen på sikt. Vall är också bra, åtminstone några år i växtföljden (men stallgödsel behövs då för att återföra framför allt kalium). Betesvall kan vara ett alternativ för kontinuerlig tillförsel av stallgödsel.

Bra analysvärden överlag. Borde funka bra för odling ur den aspekten.

Bra analysvärden, borde funka bra för odling ur den aspekten. Möjligtvis något lågt fosforvärde.

Lågt fosfor och kalium (P-AL respektive K-AL ligger i klass I-II), men bra mullhalt. Kan funka bra för odling, men kalkning kan behövas. Någon typ av gödsling av fosfor och kalium behövs också (i större mängd än vid högre fosfor- och kaliumvärden).

Sidan uppdaterad: 2022-03-23