Mer om miljö- och byggförvaltningens arbete

Varför gör vi det vi gör?

Grunden för vårt arbete är miljö- och byggnadsnämndens tillsynsansvar enligt ett flertal lagstiftningar.
Vi arbetar bland annat med miljöbalken, livsmedelslagstiftningen, tobakslagen, strålskyddslagen, alkohollagen med flera.

Gemensamt för dessa lagar är att de syftar till att minska risken för att skador ska uppstå på människor eller miljön.

Hur då?

Handläggning av ärenden, bland annat ansökningar och anmälningar från enskilda och företag, utgör en stor del av arbetet.

Genom förebyggande tillsyn, till exempel inspektioner, provtagningar, mätningar och utredningar, kontrolleras att verksamheter följer de regler och villkor som gäller.
En del av detta arbete bedrivs i projektform inom länet eller i landet.

Avgifter

Miljö- och byggnadsnämndens kostnader för myndighetsutövningen, ska så långt som möjligt, täckas av avgifter enligt de taxor som fastställs av kommunfullmäktige.

Tanken bakom detta är att tillsynen inte ska vara skattefinansierad, utan i första hand bekostas av den som till exempel bedriver en miljöfarlig verksamhet eller har en restaurang.

Sidan uppdaterad: 2022-12-19