Avgifter & riskklassning

Ett nytt avgiftssystem för livsmedelsanläggningar infördes 2007. Ett av målen med avgiftssystemet, är att företaget som kontrolleras ska bära kostnaden för kontrollen.

Alla registrerade livsmedelsanläggningar betalar en årlig kontrollavgift.
Avgiften ska täcka kostnaden för den offentliga kontrollen.
För att veta hur mycket kontroll en anläggning ska få, görs en risk- och erfarenhetsklassning av verksamheten.

Riskklassning - hur fungerar det?

Riskklassningen bygger på en modell framtagen av Livsmedelsverket, där vissa förbestämda typer av verksamheter ger olika riskpoäng.
Beroende på verksamhetens omfattning och om mat tillagas för känsliga grupper (barn under fem år, äldre, allergiker), hamnar verksamheterna i en av 8 olika riskklasser. 

Riskklassningen, en informationsmodul och en erfarenhetsmodul, där inspektionsresultat ligger till grund för bedömningen, avgör vilken den årliga kontrolltiden ska bli.

Informationsmodulen
En del av kontrollen har som syfte att motverka att konsumenter blir lurade eller vilseledda av den information som ges om produkten, ex. via märkning eller menyer.
Beroende på vilken typ av information livsmedelsverksamheten hanterar, görs ett kontrolltidstillägg.
 
Erfarenhetsmodulen
Om företaget visar sig ha en mycket bra egenkontroll, god hantering av maten och få avvikelser vid inspektion, så kan antalet kontrolltimmar sänkas efter särskilt beslut. 
Om företaget däremot sköter sig dåligt, kan antalet kontrolltimmar komma att fördubblas.

Vill du veta mer ingående hur riskklassningen går till, så kan du läsa mer här 
 

Årlig avgift

Den årliga kontrolltiden som tilldelas livsmedelsanläggningen vid riskklassningen, ligger till grund för verksamhetens årliga avgift.
Timavgiften är för närvarande 1 345 kronor och kan indexuppräknas av miljö- och byggnadsnämnden årligen.
Exempelvis: 
5 timmar*timavgiften (1 345 kr) = en årsavgift på 6 725 kr.
 

Avgift för extra offentlig kontroll

Om verksamheten inte klarar kraven i lagstiftningen och det därför krävs uppföljande besök eller provtagning eller om det kommer in klagomål som visar sig vara befogade, så får verksamheten stå för alla de kostnader som den extra kontrollen medför.
Exempelvis kan livsmedelsföretagaren få betala för kontrolltiden, restiden, tid för administration, provtagning och analyskostnader. 

Timavgiften för extra offentlig kontroll är 1 268 kronor


Avgift för anmälan för registrering

För registrering av livsmedelsanläggning, tas en handläggningsavgift ut som motsvarar en timme handläggningstid, det vill säga 1 345 kronor.
Oftast ska även den första årliga kontrollavgiften betalas i samband med registreringen.  
 
Taxan för livsmedelskontoll i Hammarö kommun hittar du här 
Sidan uppdaterad: 2021-10-13