Radon i flerbostadshus

Som ägare av ett flerbostadshus, har du en skyldighet att se till att radonhalten inte är för hög i inomhusluften.

Uppmaning att inkomma med mätplan

Miljö- och byggförvaltningen har skickat ut en uppmaning, om att inkomma med en mätplan, till flertalet av Hammarös flerbostadsfastighetsägare. 

Här kan du hitta allt material som skickades med utskicket, bland annat en mätplan som du kan fylla i på skärmen.

Behöver du hjälp med att upprätta din mätplan, kan du vända dig till en radonkonsult, ex. något av de mätföretag som analyserar radonmätningar.
Du kan också hitta konsulter på Svensk Radonförenings hemsida.

Skyldighet att mäta

Höga radongashalter ökar risken för negativa hälsoeffekter. Därför ska fastighetsägare till bostäder, enligt strålskyddslagen (2018:396), vidta åtgärder så att radonhalten hålls så låg som det är möjligt och rimligt.
Referensnivån för radon i bostäder och lokaler som allmänheten har tillträde till, är enligt strålskyddsförordningen (2018:506), 200 becquerel per kubikmeter luft inomhus.

Som fastighetsägare är det ditt alltså ditt ansvar att se till att halterna inte överstiger referensnivån.

Referensnivån är ett årsmedelvärde, som man får genom att mäta i minst 2 månader under perioden oktober-april.

Vid mätning i fastigheten, ska en metodbeskrivning som Strålsäkerhetsmyndigheten tagit fram användas.
I den kan man läsa mer om exempelvis vilka mätmetoder som kan användas och hur man gör ett urval i bostadsbeståndet.

Åtgärder

Om mätningen visar att radonhalten överstiger referensnivån, är fastighetsägaren skyldig att vidta åtgärder som sänker halten.

Miljö- och byggnadsnämnden kan ställa krav på fastighetsägare, om att till exempel utföra mätningar och att vidta åtgärder, med stöd av strålskyddlagens regler.

Kontakt

Har ni frågor eller ska utföra en mätning av ert fastighetsbestånd, rådgör gärna först med oss på miljö- och byggförvaltningen, så att mätningen utförs på ett godtagbart sätt.

Beställa mätning

Vill du beställa en radonmätning, ska du anlita något av de företag som är ackrediterat för att analysera radon i inomhusluft. 
Du hittar dem genom att söka direkt på SWEDAC:s hemsida.  

Kontakt

Läs mer
Sidan uppdaterad: 2021-01-22