Vägplan Nya Tynäsvägen

Ett samrådsunderlag är framtaget för vägplan avseende en ny sträckning av Tynäsvägen (väg 565) i den nordöstra delen av Hammarö kommun. Med anledning av den ökade bostadsexploateringen som skett de senaste åren i Bärstad och på Tyehalvön har Bärstadområdet fått en ökad belastning av genomfartstrafik. Vid höga vattenstånd i Vänern finns det dessutom risk för att Tynäsvägen översvämmas, vilket i sin tur försvårar framkomligheten för både räddningsfordon och boende på Tyehalvön.

Skärmklipp.JPG

Från anslutningen till Bärstadsskolan och vidare norrut föreslås ny sträckning av Tynäsvägen, väster om Gråberg. Den nya sträckningen ansluter sedan till befintlig väg strax söder om Östra Tye. Längs sträckan föreslås också en gång- och cykelväg som går parallellt med ny väg.

Sidan uppdaterad: 2021-06-28