Vägplan Nya Tynäsvägen

Ett samrådsunderlag är framtaget för vägplan avseende en ny sträckning av Tynäsvägen (väg 565) i den nordöstra delen av Hammarö kommun. Vägplanens syfte är att minska genomfartstrafiken genom Bärstad, minska risken för att Tynäsvägen ska översvämmas, möjliggöra för ytterligare bebyggelse på Tye och östra Bärstad, samt skapa ny transportväg och förbättra trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.

Beskrivning av tilltänkt sträckning av nya Tynäsvägen.

Från anslutningen till Bärstadsskolan och vidare norrut föreslås ny sträckning av Tynäsvägen. Den nya sträckningen ansluter sedan till befintlig väg strax söder om Östra Tye. Längs sträckan föreslås också en gång- och cykelväg som går parallellt med ny bilväg.

Samrådet syftar till att ge och få information. Syftet är att allmänheten såväl som myndigheter och organisationer ska kunna bidra med sin kunskap om förhållanden som är viktiga att ta hänsyn till i arbetet. Efter denna remiss arbetar vi vidare med handlingarna med stöd av inkomna synpunkter och tar fram granskningshandlingar. Om så önskas finns det möjlighet att få enskilda samtal under eller efter samrådstiden.

Vi vill få in synpunkter och yttranden på samrådsunderlaget senast den 10 oktober 2021. Synpunkterna lämnas via brev till Serviceförvaltningen, Hammarö kommun, Box 26, 663 21 Skoghall eller via e-post till service@hammaro.se.

Sidan uppdaterad: 2021-09-08