Vägplan Rudsvägen och Lindenäsvägen

Hammarö kommun arbetar med en vägplan för att öka trafiksäkerheten på Rudsvägen och Lindenäsvägen.

Karta över vägplanen för Rud och Lindesnäs

I och med den planerade utbyggnaden på östra Hammarö kommer trafiken att öka på väg 561 och väg 566. För att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter och möjliggöra för fler människor att resa hållbart vill Hammarö kommun anlägga en gång- och cykelväg längs den aktuella sträckan. Dessutom planerar kommunen att höja standarden på några hållplatser längs Rudsvägen.

För att öka trafiksäkerheten för bilister planeras en liten breddning av Lindenäsvägen. Ny sträckning av Rudsvägen förbi Östanås, samt mindre kurvförbättringar.

Under perioden 25 november till 20 december 2019 samlades det in synpunkter från allmänhet och särskilt berörda personer. Ett tidigt samrådsmöte hölls torsdagen den 5 december. Hammarö kommun har sammanställt och lämnat kommentarer på de under samrådstiden inkomna synpunkterna. Samrådsredogörelsen och minnesanteckningar från mötet finns under ”Läs mer”.

Eftersom detta bara var ett tidigt samrådsmöte för att informera och få in synpunkter från allmänheten kommer ytterligare samrådsmöte att hållas längre fram i planläggningsprocessen.

Grov tidplan finns nedan. Tidplanen förutsätter att miljökonsekvensbeskrivning inte kommer att behöva göras.

  • Tidigt samråd dec 2019
  • Beslut från Länsstyrelsen om betydande miljöpåverkan våren 2021
  • Ytterligare samråd hösten 2021
  • Granskning våren 2022
  • Fastställelse hösten 2022
  • Byggstart 2023 – 2026

 

Upplysningar lämnas av projektledare Lars-Åke Tärnbro på tel. 054-51 55 59.

Sidan uppdaterad: 2021-03-15