Vägplan Rudsvägen och Lindenäsvägen

Hammarö kommun arbetar med en vägplan för att öka trafiksäkerheten på Rudsvägen och Lindenäsvägen.

Karta över Ruds -och Lindenäsvägen

I och med den planerade utbyggnaden på östra Hammarö kommer trafiken att öka på väg 561 (Rudsvägen) och väg 566 (Lindenäsvägen). För att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter och möjliggöra för fler människor att resa hållbart vill Hammarö kommun anlägga en gång- och cykelväg längs den aktuella sträckan. En gång- och cykeltunnel föreslås att gå under väg 562 (Hallerudsleden).

För att öka trafiksäkerheten för bilister planeras en liten breddning av Lindenäsvägen. Ny sträckning av Rudsvägen och ny sträckning av Lindenäsvägen vid Östanås, samt kurvförbättringar vid Östanås, Rud Höjden och Skansviken.

Dessutom planerar kommunen att höja standarden på några hållplatser längs Rudsvägen.

I december 2019 hölls ett tidigt samrådsmöte. Inkomna synpunkter har sammanställt med kommentarer.

Ett antal synpunkter har arbetats in i vägplanen och ytterligare utredningar har genomförts sedan det tidiga samrådet. Därför håller nu Hammarö kommun ytterligare ett samråd med berörda och allmänheten. Samrådet syftar till att ge och få information. Syftet är att allmänheten såväl som myndigheter och organisationer ska kunna bidra med sin kunskap om förhållanden som är viktiga att ta hänsyn till i arbetet. Efter detta samråd arbetar vi vidare med handlingarna med stöd av inkomna synpunkter.

Under arbetet med vägplanen kommer en bullerutredning att göras för alla fastigheter som kan finnas i riskzonen. 

Samrådsdokumentation finns i spalten ”Dokument och filer” till höger.

Vi vill få in synpunkter och yttranden på samrådsunderlaget senast den 24 juni. Synpunkterna lämnas via brev till Serviceförvaltningen, Hammarö kommun, Box 26, 663 21 Skoghall eller via e-post till service@hammaro.se.

På grund av rådande omständigheter hålls inget fysiskt samrådsmöte. Om så önskas finns det möjlighet att få enskilda samtal under eller efter samrådstiden.

Grov tidplan finns nedan.

  • Beslut från Länsstyrelsen om betydande miljöpåverkan hösten 2021
  • Ytterligare samråd våren 2022
  • Granskning hösten 2022
  • Fastställelse 2023
  • Byggstart 2024 – 2026

 

Upplysningar lämnas av projektledare Lars-Åke Tärnbro på tel. 054-51 55 59.

Sidan uppdaterad: 2021-06-02