Vägplan Rudsvägen och Lindenäsvägen

Hammarö kommun arbetar med en vägplan för att öka trafiksäkerheten på Rudsvägen och Lindenäsvägen.

Vägplan Rud och Lindenäs

I och med den planerade utbyggnaden på östra Hammarö kommer trafiken att öka på väg 561 (Rudsvägen) och väg 566 (Lindenäsvägen). För att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter och möjliggöra för fler människor att resa hållbart vill Hammarö kommun anlägga en gång- och cykelväg längs den aktuella sträckan. En gång- och cykeltunnel föreslås att gå under väg 562 (Hallerudsleden).

För att öka trafiksäkerheten för bilister planeras en liten breddning av Lindenäsvägen. Ny sträckning av Rudsvägen och ny sträckning av Lindenäsvägen vid Östanås, samt kurvförbättringar vid Östanås, Rud Höjden och Skansviken.

Dessutom planerar kommunen att höja standarden på några hållplatser längs Rudsvägen.

I december 2019 hölls ett tidigt samrådsmöte och under juni 2021 hölls ytterligare ett samrådsmöte. Inkomna synpunkter har sammanställts med kommentarer.

Kommunen kommer att begära beslut från länsstyrelsen angående betydande miljöpåverkan. Därefter kommer eventuella kommentarer från länsstyrelsen arbetas in i handlingarna och ytterligare samråd att hållas.

Grov tidplan finns nedan.

  • Beslut från Länsstyrelsen om betydande miljöpåverkan våren 2022
  • Ytterligare samråd hösten 2022
  • Granskning våren 2023
  • Fastställelse hösten 2023
  • Byggstart 2024 – 2026

 

Upplysningar lämnas av projektledare Lars-Åke Tärnbro på tel. 054-51 55 59.

Sidan uppdaterad: 2022-02-28