Frågor och svar

På den här sidan finner du vanligt förekommande frågor rörande hushållsavfall och renhållningsabonnemang.

Vad menas med hushållsavfall?

Med hushållsavfall avses avfall som kommer från hushåll samt därmed jämförligt avfall från annan verksamhet. Det kan vara till exempel förpackningar, matavfall, textilier och skor, diskborstar, servetter, galgar, dammsugarpåsar och böcker. Till hushållsavfall räknas också skrymmande avfall, som möbler, cyklar och liknande. Dit räknas även läkemedel, batterier, olja, färg, bekämpningsmedel och annat farligt avfall som ingår som beståndsdel i avfall som kommer från hushåll.

Vad kostar grundavgiften för hushållsavfall?

Grundavgiften för permanentbostad är för närvarande 1150 kronor/år och för fritidsbostad 810 kronor/år. Kostnaden är inklusive moms.

Vad ingår i grund-, respektive rörlig avgift?

Grundavgiften täcker kostnaderna för drift och skötsel av återvinningscentralen, administration, fakturering, kundservice, information och avfallsplanering. Den rörliga kostnaden täcker kostnader för insamling och behandling av säck- och kärlavfall (sophämtning), till exempel transport och insamling och återvinning av avfall som utförs i kommunens regi.

Hur mycket kostar det att ha sopkärl i Hammarö kommun?

Hur stor kostnaden blir beror bland annat på hur stort kärl och vilket abonnemang du är i behov av. Mer information om avgifter finns att läsa under avfall & återvinning. Klicka här för att komma dit.

Varför måste jag betala?

Bor du i ett hushåll eller förvaltar en bostad som du besöker är du skyldig att betala renhållningsavgift för det avfall som fastigheten genererar och därmed även att ha ett sopkärl.
Samma sak gäller om du nyttjar en fritidsbostad, den ska ha ett renhållningsabonnemang eftersom du inte får transportera avfall själv. Principen ”förorenaren betalar” gäller.
Detta gäller för varje fastighet som nyttjas, oavsett hur många fastigheter du äger. Bor du i en bostadsrättsförening alternativt en hyresrättsförening (flerbostadshus) ingår vanligtvis renhållningen i avgiften/hyran. Är du osäker, prata med din bostadsvärd eller kontakta kommunens kontaktcenter.

Finns det några undantag?

Uppehåll i hämtning

Om fastighetsinnehavaren eller någon annan inte kommer att nyttja bostaden under minst fyra månader upp till ett år (permanentbostad) eller hela hämtningsperioden (fritidsbostad) kan du anmäla om ett uppehåll i abonnemanget.
Detta görs till servicenämnden minst 6 veckor innan uppehållet ska börja gälla. Ingen rörlig avgift debiteras under den period som uppehållet gäller. Grundavgift debiteras som vanligt. Uppehåll i hämtning beslutas av servicenämnden.
Beslutet gäller ett år, därefter behöver du söka om.

Gemensam avfallsbehållare

Det finns möjlighet att dela kärl med flera personer. För att kunna göra det behöver du göra en skriftlig ansökan till miljö- och byggnadsnämnden om gemensam avfallsbehållare. Blankett finns på hemsidan.
Att dela kärl kan göras av två eller flera närliggande fastigheter, under förutsättning att bestämmelserna i de lokala föreskrifterna om avfallshantering om fyllnadsgrad och vikt beaktas och att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppstår.
En avgift för prövningen tas ut enligt miljö- och byggnadsnämndens taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.

Total befrielse

Det finns möjlighet att söka dispens om befrielse från skyldigheten att överlämna hushållsavfall till kommunen.  
Ansökan sker till miljö- och byggnadsnämnden. En avgift för prövningen tas ut enligt miljö- och byggnadsnämndens taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken och avgiften tas ut även om ansökan avslås.
Beviljas dispensen innebär det att du inte kan nyttja kommunens återvinningscentral. Ett positivt beslut krävs innan befrielsen träder i kraft och fram till dess ska ett renhållningsabonnemang betalas.

Vad menas med total befrielse från abonnemang?

Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som själv kan ta hand om sitt hushållsavfall på ett sätt som är betryggande för människors hälsa och miljön kan, efter skriftlig ansökan till miljö- och byggnadsnämnden om det finns särskilda skäl, befrias från skyldigheten att lämna avfall till kommunen för transport, bortskaffande och återvinning.
Beslut om befrielse får medges för högst fem år i taget. Önskas fortsatt befrielse måste en ny ansökan lämnas in.

Dispens kan exempelvis ges när vistelsen i en fritidsbostad endast bestått av tillsynsbesök utan några övernattningar, liksom vid svårigheter att utnyttja den kommunala sophämtningen i kombination med kortare vistelser på fastigheten.
Tänk på att en bostad består av möbler och andra saker som räknas som avfall när de har brukats klart. Dessa ska på något sätt tas om hand.

Jag har en fastighet på en av kommunens öar, jag kan inte ha ett kärl där

Du som har en fastighet på en av kommunens öar kommer att få en annan lösning som inte än är helt klar. Ett informationsbrev kommer att skickas till dig separat.
Om du som har en fastighet (ägare eller arrendator) på en av kommunens öar och har fått ett brev av oss med svarsblankett, ska du kontakta oss och meddela att din fastighet ligger på en ö.

Jag renoverar och bor inte på adressen

Fastigheter som renoveras eller används sporadiskt beviljas inte uppehåll i hämtning.

Jag vill kompostera mitt matavfall, kan jag bara göra det?

För att få kompostera eget matavfall, krävs en anmälan till miljö- och byggnadsnämnden.
En e-tjänst och blankett för anmälan finns på kommunens hemsida, klicka här för att komma till dem.
Matkompostering ska ske i en skadedjursäker behållare. Om du matkomposterar har du möjlighet att få tömning av sopkärlet var 4:e vecka, men då måste du även ansöka om förlängt hämtningsintervall. En avgift för prövningen tas ut enligt miljö- och byggnadsnämndens taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.
Vid kompostering av allt matavfall, reduceras den totala renhållningskostnaden med 15 %.

Kan jag kompostera mitt trädgårdsavfall utan att behöva anmäla det?

Ja, fastighetens trädgårdsavfall får komposteras utan särskild anmälan.

Vad ska läggas i mitt sopkärl och vad ska inte finnas där?

I kärlet för hushållsavfall ska du lägga sådant som nämns i det som menas som hushållsavfall (se frågan ovanför).
Matavfall kan komposteras efter anmälan till miljö- och byggnadsnämnden, annars läggs maten i samma påse som hushållsavfall.
Du ska dock inte lägga i avfall med producentansvar (förpackningar). De ska lämnas vid en återvinningsstation eller på återvinningscentralen.
Grovavfall, farligt avfall, elektronik, med mera ska lämnas på återvinningscentralen.
Läkemedel ska lämnas till ett apotek.

Vad kan jag göra för att minska eller öka mitt kärls storlek?

Om dina förutsättningar har förändrats och du inte längre är i behov av din nuvarande kärlstorlek, kan du höra av dig till kontaktcenter för att byta. Bytet kostar olika summor beroende på vilket kärl du byter till och från.
Fylls ditt kärl på för fort och du inte vill byta till ett större, så kan du se över källsorteringen av ditt avfall. Är det något som kan gå till insamling? Förpackningar, glasburkar, tidningar, plast- och konservburkar lämnas med fördel på återvinningsstationerna eller på återvinningscentralen i Skoghall. Då bidrar du också till kommunens mål att minska avfallet över tid.

Jag har knappt något avfall. Varför måste jag ha ett abonnemang?

I en bostad som används uppkommer avfall. Se frågan ”Vad menas med hushållsavfall?” ovan.

Jag delar kärl med grannen. Får jag inte det?

Om du delar kärl med grannen ska det finnas en beviljad dispens från miljö- och byggnadsnämnden. Finns det ingen sådan, måste ni ansöka om det. Ansökan är avgiftsbelagd.

Jag eldar mitt hushållsavfall, då behöver jag väl inte teckna ett abonnemang?

Det brännbara hushållsavfallet måste omhändertas på korrekt sätt. Egen förbränning av avfall är inte tillåtet för en enskild fastighetsägare! 
Eldning av avfall får endast ske yrkesmässigt i anläggningar som prövats och godkänts av aktuella myndigheter.

Jag bor på Hammarö och har även en sommarstuga på ön. Jag betalar redan renhållning för min permanenta bostad, ska jag verkligen betala ett till?

Ja, enligt lagen ska varje fastighet som genererar avfall ha ett renhållningsabonnemang för hushållsavfall. Hushållsavfall som inte är förpackningar, tidningar, grovavfall, el-avfall eller farligt avfall, får enligt miljöbalken endast transporteras bort från fastigheten av kommunen eller den entreprenör som kommunen anlitar.
En avgiftsbelagd ansökan om total befrielse kan göras till miljö- och byggnadsnämnden om du anser att du inte genererar något avfall i ditt fritidshus. Kontakta gärna miljö- och byggförvaltningen innan du skickar in ansökan för att säkerhetsställa att det finns en möjlighet till dispens. Avgift för ansökan kommer tas ut även om den avslås.

Har jag verkligen ett ansvar?

I miljöbalkens kapitel 15, § 11 står: ”Den som innehar avfall ska se till att avfallet hanteras på ett sätt som är godtagbart med hänsyn till människors hälsa och miljön”.

Ansvarig för hushållsavfall gentemot kommunen är innehavare av fastighet där avfallet uppkommer. Ändring av ägandeförhållande eller annan ändring som berör avfallshanteringen ska genast anmälas till renhållaren. Kommunen har monopol och ansvarar för att hushållsavfall inom kommunen återvinns eller bortskaffas.

Mitt kärl är smutsigt och luktar illa

Fastighetsinnehavaren har ansvar för rengöring och tillsyn av kärl och containrar. Du kan också beställa tvättning av kärlet mot en avgift.

Kan ni inte tömma oftare, jag kan inte stänga locket på mitt kärl?

Behållaren får inte fyllas mer än att den lätt kan tillslutas. Byt till ett större kärl, alternativt se över hur sorteringen av avfallet görs. Kan avfallet minimeras på något sätt?

Jag tar allt mitt avfall till återvinningscentralen

Du får inte nyttja återvinningscentralen om du inte betalar ett grundabonnemang för renhållning.
Hushållsavfall som inte är förpackningar, tidningar, grovavfall, el-avfall eller farligt avfall, får enligt miljöbalken endast transporteras bort från fastigheten av kommunen eller den entreprenör som kommunen anlitar.

När får vi matavfallsåtervinning i kommunen?

Det finns planer på en annan form av sortering. Vi håller just nu på att se över alternativ. Information kommer när allt är klart.

Jag har en verksamhet på fastigheten och har redan ett kärl/en container för bland annat brännbart avfall från vår egen upphandlade entreprenör, kan vi inte lägga allt brännbart i samma kärl/container?

Lagen skiljer på verksamhetsavfall och hushållsavfall.
Kommunen har monopol på det hushållsavfall som även verksamheter genererar. Verksamheter berörs också eftersom hushållsavfall uppkommer även i en verksamhet; till exempel kuvert, pennor, matavfall, tejprullar, dammsugarpåsar, diskborstar, papperskorg, kaffesump och tepåsar.
Detta får enligt lag inte läggas i annat kärl än det som kommunen tillhandahåller, även om det kan avses som brännbart.
Med avfall från annan verksamhet som är jämförligt med hushållsavfall menas avfall från industrier, affärsrörelser och annan likartad verksamhet som i renhållningssammanhang är jämförligt med avfall som kommer från hushåll. Det är sådant avfall som uppkommer som en direkt följd av att människor oavsett ändamål eller verksamhet uppehåller sig inom en lokal eller i en anläggning. Som exempel kan nämnas avfall från personalmatsalar, restaurangavfall och toalettavfall.” Hämtat ur Naturvårdsverkets vägledning till definition av hushållsavfall.

Sidan uppdaterad: 2022-01-04