Så här ska barn och elever gå i förskola och skola enligt Folkhälsomyndigheten

12 oktober 2020

Både förskolan och grundskolan är viktiga verksamheter för barns utveckling och hälsa. Då dessa verksamheter inte har visat sig vara drivande i smittspridningen så öppnar nu Folkhälsomyndigheten upp dessa verksamheter ytterligare. Samtidigt så kommer en ny rekommendation gällande hämtning och lämning av barn om man som vårdnadshavare är sjuk.

Närbild på en elev i mellanstadieklass som räcker upp handen i klassrummet.

Så här ska små barn gå i förskolan

Förskolan är viktig för små barns utveckling och välbefinnande. Därför är det viktigt att hitta en balans mellan barns behov av förskolan och de smittskyddsåtgärder som vidtas.

Skolverksamheterna har inte visat sig vara drivande i smittspridningen. Personal som arbetar på förskolor har inte heller diagnostiserats för covid-19 i högre utsträckning än andra yrkesgrupper. Således väger barnens behov av, samt möjlighet till, att vara i förskolan tungt. Därför bör den generella regeln vara att barn går i förskolan under pandemin.

Små barn i förskolan bygger upp sitt immunsystem genom att ha förkylningsepisoder oftare än vuxna. Det kan därmed vara svårt att skilja covid-19 från andra infektioner med liknande symtom hos förskolebarn.

Barn i förskoleåldern har ofta lätta besvär som snabbt går över och som inte är tecken på covid-19. Då behöver barnet inte vara hemma från förskolan eller från annan pedagogisk omsorg. Det kan till exempel handla om enstaka hostningar eller att näsan rinner efter att barnet har varit ute. I sådana situationer kan man som personal avvakta och se om besvären försvinner innan man skickar hem barnet. Det är också viktigt att barn som har till exempel allergi och astma inte drabbas av frånvaro mer än andra barn.
När barn är sjuka den allmänna rekommendationen att barn i förskoleålder stannar hemma utan att testa för covid-19. Vid behov av sjukvårdsrådgivning kontaktas 1177 eller ordinarie vårdcentral.

Barn som har syskon, eller andra familjemedlemmar som är sjuka i covid-19, kan fortsätta gå till förskolan. Det är dock i denna situation extra viktigt att vara uppmärksam på symtom. Om du som vårdnadshavare har konstaterad eller misstänkt covid-19, kan du transportera, hämta och lämna ditt barn i förskolan, om det kan ske utan nära kontakter med andra. Ring alltid till förskolan innan för att bestämma hur en säker lämning eller hämtning av barnet kan genomföras utomhus så att inga nära kontakter med andra behöver ske.

Så här ska större barn och elever gå i skolan

Grundskolan och övriga obligatoriska skolformer är viktiga för barn och ungas hälsa. Därför är det viktigt att hitta en balans mellan barns och ungas behov av, och rätt till, utbildning och de smittskyddsåtgärder som vidtas. Den aktuella kunskapen visar att barn oftast får milda symtom av covid-19 och att skolverksamheter inte har visat sig vara drivande i smittspridningen.

Den personal som arbetar inom skolan har inte heller diagnostiserats för covid-19 i högre utsträckning än andra yrkesgrupper. Därför är vår bedömning att grundskolan och övriga obligatoriska skolformer bör vara öppna under pandemin.

Regeringen har beslutat att skolor har möjlighet till mer flexibla lösningar när det behövs. De kan till exempel erbjuda distansundervisning eller förlänga terminen. Läs mer på Skolverket.se. Den som ansvarar för skolan ska se till att Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer följs i så stor utsträckning som möjligt.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att elever med symtom på covid-19 testas om det bedöms vara ändamålsenligt utifrån den prioritering av provtagning som är aktuell i regionen. Syftet med provtagningen är att barn snabbare ska kunna återgå till skolan efter en sjukdomsperiod. Om ett barn blir sjukt och kan antas ha covid-19 finns mer information om testning på 1177.se.

Om en elev bor med någon som har covid-19 kan eleven fortsatt gå till skolan, om hen är frisk, men utanför skolan bör barnet undvika att delta i fritidsaktiviteter. Det är i en sådan situation extra viktigt att vara uppmärksam på symtom.

Så här kan du som vårdnadshavare hämta och lämna dina barn om du är sjuk

Om du som vårdnadshavare har konstaterad eller misstänkt covid-19, kan du transportera, hämta och lämna ditt barn i skolan och förskolan, om det kan ske utan nära kontakter med andra.

Det viktigt att huvudmannen följer Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer i så stor utsträckning som möjligt för att minska riskerna för smittspridning, och då särskilt bland personalen.

Ring alltid till förskolan innan för att bestämma hur en säker lämning eller hämtning av barnet kan genomföras utomhus så att inga nära kontakter med andra behöver ske.

Sidan uppdaterad: 2020-10-12