Uppdaterad covid-19 information gällande förskola och skola

28 september 2020

Hammarö kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Folkhälsomyndigheten har kommit med ett förtydligande av vad som händer om det blir enstaka fall av covid-19 eller klusterutbrott på en skola. Det har också kommit ett förtydligande om när förskolebarn ska vara hemma vid misstänkt covid-19 och inte.

Förskola, lärare, barn, bibliotek

Vad händer om det blir enstaka fall av covid-19 eller klusterutbrott på en skola?

Alla personer med bekräftad covid-19 i Värmland smittspåras av en central smittspårarenhet i nära samarbete med Smittskydd Värmland. Personen rings upp och tillfrågas enligt ett standardiserat frågeformulär. Förhållningsregler ges enligt smittskyddslagen och personen informeras om att ta kontakt med sina hushålls- och närkontakter för att informera dem om att de kan ha utsatts för smitta. När en smittspårare ringer till ett covid-19 positivt barns vårdnadshavare (gäller barn upp till 18 år), uppmanas vårdnadshavaren till att meddela i första hand skolsköterskan och i andra hand rektorn om barnets diagnos. Om vårdnadshavaren inte vill ta den kontakten själv men samtycker till att det görs så tar smittspåraren kontakt med skolsköterskan alternativt rektor.

Enstaka fall av covid-19

  • Klassen ska inte informeras om en enskild persons sjukdom. Som regel ska man inte diskutera enskilda personers sjukdom.
  • Skolklassen där sjuk elev går ska inte skickas hem, förutom elever med symtom.
  • Alla ska vara uppmärksamma på symtom och stanna hemma även vid lindriga symtom. Om det uppstår symtom under skoltid eller vid annan aktivitet ska personen omedelbart gå hem och isolera sig och undvika att träffa andra än familjen.

Vanliga symtom vid covid-19:

  • feber
  • förkylningssymtom
  • huvudvärk
  • värk i muskler och leder
  • diarré och illamående
  • förlorat lukt- och smaksinne

Smittskydd Värmlands rekommendation är att rektor ska informera om att någon som vistats på skolan har covid-19 och elever och personal kan ha utsatts för smitta. Detta görs bäst genom att använda de kommunikationsvägar skolan brukar förmedla nyheter till elever och vårdnadshavare via.

Flera fall av covid-19

Smittskydd Värmland uppmärksammar direkt om det finns flera covid-19-smittade personer från samma skola, arbetsplats eller enhet inom vård- och omsorg. Om det skulle inträffa på en skola kontaktar Smittskydd Värmland den aktuella skolan, rektor i första hand, för att planera hur smittspridningen ska stoppas och vilka åtgärder som behöver vidtas. För detta finns ingen nedskriven rutin utan får hanteras utifrån varje specifik situation.

När kan förskolebarn vara i förskolan och när bör de vara hemma vid misstänkt covid-19?

De vanligaste symtomen vid covid-19 hos barn och unga är nytillkommen hosta eller feber. Andra vanliga besvär är nytillkomna symtom som halsont, andningsbesvär, generell muskelsmärta, lätt snuva, nästäppa och huvudvärk. Dessutom är nytillkomna mag-tarmbesvär, framför allt diarré och kräkningar, vanligare hos barn än hos vuxna.
Om besvären visar sig vara bestående över dagen och oberoende av om barnet har vistats utomhus eller inomhus, bör det tolkas som tecken på en nytillkommen infektion och barnet bör gå hem eller stanna hemma.

Ett barn som är hemma för tydliga och bestående symtom på sjukdom bör stanna hemma 2 dygn efter symtomfrihet enligt Vägledning för påvisning av pågående covid-19 hos barn och unga.

Lindriga och tillfälliga symtom hos ett i övrigt piggt och opåverkat barn, som till exempel lätt snuva efter utevistelse, gråt, eller enstaka hostningar, ska inte bedömas som symtom på nytillkommen infektion och möjlig covid-19. Barnet ska då kunna gå i förskolan.

All samlad coronainformation gällande dig som Hammaröbo hittar du på hammaro.se/coronaviruset.

Sidan uppdaterad: 2020-09-28