Covid-19 - vad gäller i förskola och grundskola

Här publiceras verksamhetsspecifik information om covid-19 gällande förskola och skola.

Tre glada barn ligger ner och läser en bok tillsammans

Distansundervisning för elever i vissa klasser/skolor

Med anledning av rådande situation har bildningsförvaltningen i samråd med Smittsydd Värmland beslutat om distansundervisning för följande:

Just nu drivs all verksamhet enligt plan.

Barnomsorg vid samhällsviktig verksamhet

Vårdnadshavare som arbetar i samhällsviktig verksamhet har vid behov rätt till omsorg även om förskolan eller fritidshemmet är stängt. Det gäller även vårdnadshavare som inte har behov av omsorg i vanliga fall. Det kan till exempel bli aktuellt för yngre elever i grundskolan som inte klarar av att vara hemma själva hela dagen.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har beslutat om vilka verksamheter och funktioner som ingår och det är din arbetsgivare som ska bedöma om du har ett samhällsviktigt uppdrag.

Har du behov av omsorg talar du om det när förskolan eller skolan hör av sig.

Mer information kring samhällsviktig verksamhet finns på MSB:s webbplats.

Vårdnadshavarens ansvar 

Ett beslut om distansstudier innebär att skolans lokaler har stängt för eleverna. Det är då vårdnadshavares ansvar att se till att eleverna deltar i undervisningen hemifrån. Äldre elever klarar sig ofta själva medan yngre kan behöva ha en vårdnadshavare hemma.

Öppna förskolan öppnar för utomhusträffar för barn 0-8 månader

Från och med vecka 22 med start 1 juni är du som är föräldraledig och har barn i åldern 0-8 månader välkommen att anmäla dig till våra utomhusträffar på Öppna förskolan. Läs mer om öppna förskolan och deras verksamhet här!

Nya provtagningsrekommendationer för barn utan symtom

Från 10 maj tillämpar Region Värmland Folkhälsomyndighetens nya vägledning kring provtagning av barn utan symtom. Det innebär nya rekommendationer kring smittspårning och provtagning av barn och ungdomar.

Sänkt åldersgräns för provtagning av symtomfria hushållskontakter

Barn från 6 år rekommenderas provtagning (tidigare från 16 år). Detta gäller även om barnen inte har några symptom.

 • Barn som bor tillsammans med en smittad person ska stanna hemma i sju dagar räknat från den dag den smittade personen blev provtagen.
 • Barnet ska provtas på dag 5 efter att den smittade personen tog sitt prov och stanna hemma i väntan på provsvar. 

Sänkt åldersgräns för provtagning av symtomfria närkontakter

Barn och ungdomar från 13 år rekommenderas provtagning (tidigare från 16 år). Detta gäller även om barn/ungdom inte har några symptom.

Med närkontakt menas att barnet varit nära en smittad person under mer än 15 minuter på ett avstånd närmare än 2 meter.

 • Barnet ska provtas omgående efter att den smittade fått sitt provsvar, samt på dag 5 efter den smittade tog sitt prov. 
 • Om det gått mer än 4 dagar efter den smittades provtagningsdatum räcker ett prov.
 • Om det har gått mer 7 dagar sedan senaste närkontakten med den smittade behöver inget prov tas.

Barn och ungdomar utan symtom kan gå i skolan men ska hålla avstånd till skolkamrater och personal.

Stängd simundervisning vårterminen ut

Med anledning av den höga smittspridningen i länet och i vår kommun så har coronastaben i Hammarö kommun fattat beslut om att tillfälligt stänga simundervisningen i skolan från fredag den 23 april och vårterminen ut. Undantag kommer att ges till elever i årskurs 6 som behöver ha undervisningen för att kunna få fullständigt betyg.

Simundervisningen genomförs idag i en relativt liten bassäng där det är svårt att hålla avstånd och där läraren behöver vara nära eleven. Det är också en miljö där det är svårt för läraren att bära skyddsutrustning.

Simundervisning är viktigt. Målsättningen är att simundervisningen ska öppna upp igen så fort som smittläget förbättras. Eventuellt missade simlektioner under stängningen kommer att planeras in och tas igen i höst. För den tid som eleverna skulle ha simundervisning så kommer annan undervisning att planeras in istället.

Förändrade arbetssätt med anledning av covid-19 gällande förskola och skola

Med anledning av osäkerheten kring den höga smittspridningen i länet och i vår kommun så har vi infört nya arbetssätt för att minska risken för smittspridning inom verksamheten. De förändrade arbetssätten gäller till och med den 11 juni eller så länge som smittspridningen befinner sig på den höga nivå som den gör idag.

De nya arbetssätten för skolan innebär:

 • Vi minskar ner och planerar bort situationer där vi har närkontakt. Närkontakt = situationer där vi är nära en annan person inom 2 meter under minst 15 minuter.
 • I planerade situationer där närkontakt trots detta måste ske så kommer vi att bära skyddsvisir.
 • Viss utomhusundervisning kommer att ske där det är möjligt så tänk särskilt på att ha kläder efter väder.
 • Alla raster hålls utomhus.
 • En del måltider som exempelvis mellanmål kommer från och med nu att till största del ätas utomhus.

De nya arbetssätten för förskolan innebär:

 • Vi minskar ner och planerar bort situationer där vi har närkontakt. Närkontakt = situationer där vi är nära en annan person inom 2 meter under minst 15 minuter.
 • I planerade situationer där närkontakt trots detta måste ske så kommer vi att bära skyddsvisir.
 • Vi kommer till största del att bedriva undervisning och verksamhet utomhus. Detta innebär att även måltider kommer att ätas utomhus i stor utsträckning.

Syftet med de förändrade arbetssätten är att så gott det går skydda både medarbetare och barn från en smittspridning så att vi kan fortsätta hålla våra verksamheter igång och undvika nedstängning.

Vilka ska testa sig?

Barn och elever ska stanna hemma vid minsta symtom som kan bero på
covid-19. 

Barn och elever från förskoleklass och uppåt rekommenderas att testa sig

För barn och elever från förskoleklass och uppåt så rekommenderas att man testar sig vid symptom.

Förskolebarn undantagna ifrån provtagning

Testning för pågående covid-19 hos barn i förskoleålder rekommenderas i allmänhet inte. Barn i förskoleålder har ofta fler förkylningsepisoder än äldre barn och vuxna. Provtagning vid varje förkylning kan vara obehaglig för små barn. Därför rekommenderas att barn som får symtom och som är i förskoleålder i första hand stannar hemma utan att ta prov för covid‐19.

Så här bokar du tid för provtagning

 • För provtagning av barn med symtom gäller att du bokar tid via webbplatsen 1177.se. För att kunna boka tid behöver du en giltig e-legitimation. Är du 13 år och äldre bokar du själv och provtas sedan via egenprovtagning. För barn yngre än 13 år bokar förälder provtagning via ombudstjänsten på webbplatsen 1177.se.
 • Reglerna för provtagning av närkontakter som inte har symtom gäller enbart från gymnasieåldern och uppåt. Det innebär att barn och unga som går i grundskolan och i samma klass som en person med konstaterad covid-19 bara ska provta sig om de har symtom. Samma gäller för deltagare i till exempel idrottslag och andra organiserade gruppaktiviteter.
 • Om det för tillfället inte finns tider att boka via webbplatsen 1177.se ska du vänta och logga in lite senare igen för att se om det har kommit nya tider. Bokningsbara tider för provtagning släpps 48 timmar i förväg.
 • Om det inte finns tider att boka via webbplatsen 1177.se ska du inte ringa till vårdcentralen eller till sjukvårdsrådgivningen 1177. De kan inte hjälpa dig att boka tid för provtagning om det inte finns några lediga tider.
 • Om du inte har och heller inte kan skaffa dig en e-legitimation kan du vända dig till din vårdcentral om du ska provta dig. För att systemet ska fungera är det viktigt att du som kan skaffa dig en e-legitimation också gör det. På det sättet bidrar du till att bara de som faktiskt behöver det kontaktar vårdcentralen.
 • Du som är listad på en privat vårdcentral vänder dig till en av Region Värmlands vårdcentraler om du behöver provta dig.

Hur länge ska barn och elever stanna hemma?

Här ser du vad som gäller för barn och elever i Värmland.

Vid positivt provsvar

Om ditt barn testas positivt så är det viktigt att du meddelar skolan det.

Barn som har konstaterad covid - 19 ska stanna hemma tills alla följande punkter är uppfyllda.

 • Barnet mår tydligt bättre.
 • Barnet har varit feberfri i två dygn.
 • Det har gått minst sju dygn sedan barnet blev sjuk. 

Om barnet har kvarvarande lindriga symtom som lätt hosta, lätt snuva eller påverkad förmåga att känna smak eller lukt kan det återgå till skola och förskola om det har gått minskt sju dagar sen barnet blev sjukt och minst två dygn sedan det hade några andra symptom. 

Vid negativt provsvar

Om barnet testats negativt för covid -19 kan det gå tillbaka till skolan och förskolan så snart det känner sig friskt och piggt igen och inte har någon feber. 

Vid symptom och inget test gjorts

Barn i förskoleålder och grundskolan som har symtom men inte har lämnat prov ska stanna hemma tills något av följande gäller:

 • Barnet ska stanna hemma tills det är helt symtomfritt samt ytterligare 2 dygn som ska vara helt utan symptom.
 • Om det har gått 7 dygn sedan barnet blev sjukt och de 2 sista dygnen har varit utan feber och med gott allmäntillstånd, kan barnet gå tillbaka till förskola och skola även om det har kvar lindriga symtom som till exempel lätt hosta eller lätt snuva.

Detta baseras på bedömningen att man vid ett normalt tillfrisknande inte smittar andra med covid-19 efter sju dygn. 

Ovanstående upprepas vid varje nytt infektionstillfälle.

För barn i grundskolan rekommenderas i första hand testning vid symtom på covid-19.

Vad gäller vid lämning och hämtning på förskola om jag som vårdnadshavare är sjuk?

Person med symptom får inte lämna och hämta barn på förskola. Detta gäller även utomhus. Personer med symtom som inte provtagits för covid-19 eller som väntar på provsvar får inte heller lämna eller hämta.

Om negativt provsvar för covid-19 föreligger får man lämna och hämta på förskola under förutsättning att man gör detta på ett smittsäkert sätt (helst utomhus). Även andra luftvägsvirus smittar vid nära kontakt.

Behöver barn och elever stanna hemma om någon i hushållet är sjuk i konstaterad covid-19?

Barn och elever som bor med någon som har testats positivt för covid -19 ska stanna hemma från förskola och skola även om de inte har några symptom. De ska stanna hemma i sju dagar räknat från den dag den smittade personen blev provtagen. Om barnet är symptomfritt efter 7 dagar kan det på dag 8 gå tillbaka till förskola och skola. Barnet behöver inte ta prov för covid-19 innan det går tillbaka.

Barn och elever behöver däremot inte stanna hemma om de under de senaste sex månaderna tidigare testats positivt för covd-19 eller testats och har antikroppar mot covid-19.

Barn och elever behöver inte stanna hemma medan personen med symtom väntar på sitt provsvar. Förhållningsreglerna börjar gälla först om provet blir positivt.

Läs mer om Region Värmlands förhållningsregler för hushållskontakter.

Blandad fjärr/distans- och närundervisning för gymnasieskolorna

Det nationella rådet om fjärr-och distansundervisning för gymnasiet upphör efter den 1 april. Man kommer då att överlåta till gymnasieskolans huvudmän att avgöra kombinationen av undervisning anpassat till de lokala förutsättningarna.

Mer information ges av respektive gymnasieskola. Utifrån rådande läge fortsätter Karlstads kommuns gymnasieskolor kombinera distans-, fjärr- och närstudier.

Vissa undantag gällande undervisning på gymnasienivå finns

Elever som blir särskilt lidande av distansundervisning ska få fortsätta med undervisning i lokalerna. Undantagen från Folkhälsomyndighetens rekommendation gäller även för:

 • praktiska moment som inte kan skjutas upp
 • nationella prov
 • andra examinationer som inte går att genomföra på distans
 • elever på introduktionsprogrammen, inklusive språkintroduktion
 • elever som i övrigt är sårbara vid distansundervisning.

Även gymnasiesärskolan och introduktionsprogrammen omfattas inte av rekommendationen och undervisas fortsatt på plats.

 Läs mer om vad som gäller för din gymnasieskola på karlstad.se

Fler åtgärder som görs inom förskola och skola för minskad smittspridning

Förändringar gällande modersmålsundervisning

Modersmålsundervisning för åk F-5 sker genom närundervisning på plats sedan vårterminens start (11 januari). Modersmålsundervisning för elever i åk 6-9 genomförs genom digital distansundervisning tills dess att annat beslut tas.

Anpassningar av kulturskolan

Kulturskolan genomför viss gruppundervisning av bl.a. dans men med särskilda restriktioner för att kunna genomföras på ett coronasäkert sätt.

Anpassningar i samband med hämtning/lämning inom förskolan

Förskolan fortsätter som tidigare med anpassningar vid hämtning/lämning för att minimera kontakt. Information lämnas från enheten till de som berörs.

Inga vårdnadshavare och andra utomstående får vistas i skolan

Grundskolan fortsätter hålla sina lokaler stängda för vårdnadshavare och andra utomstående.

Digitala utvecklingssamtal

Utvecklingssamtal i grundskolan hålls digitialt via länk.

Sidan uppdaterad: 2021-06-17