Covid-19 - vad gäller i förskola och grundskola

Här publiceras verksamhetsspecifik information om covid-19 gällande förskola och skola.

Tre glada barn ligger ner och läser en bok tillsammans

Det här gäller om ditt barn i förskolan blir sjuk

Vid symtom gäller:

 • Om barnet har symtom kortare tid än 24 timmar ska barnet stanna hemma ytterligare två dagar efter att symtomen gått över. Det är för att vara säker på att barnet är friskt och att symtomen var snabbt övergående.
 • Om barnet har symtom längre än 24 timmar ska barnet vara hemma som om det hade covid-19.
  Detta ska vara uppfyllt:
  • Minst sju dagar sedan barnet fick symtom och
  • förbättrat allmäntillstånd och
  • feberfri senaste två dygnen.

Kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, kan kvarstå även efter sju dagar, men barnet kan då återgå till förskolan om ovanstående är uppfyllt.

Friska barn ska vara i skolan

Vi välkomnar alla friska barn och elever till våra förskolor och skolor.

Folkhälsomyndigheten har sammanställt befintlig kunskap om barn, unga och covid-19. Det nuvarande kunskapsläget visar att få barn och ungdomar drabbas av covid-19. Barn smittar också i lägre utsträckning än vuxna och olika skolverksamheter har inte visat sig vara drivande i smittspridningen. I de flesta fall där barn smittats av covid-19 har de smittats av en vuxen och symtomen är milda.

Barn och unga med symtom rekommenderas testning

Barn i förskoleklass och årskurs 1-9 rekommenderas testning om de har symtom som kan tyda på covid-19. På så vis kan de snabbare återgå till skolan om de har ett negativt provsvar och deras allmäntillstånd i övrigt tillåter det.

Barn i förskola 

Barn i förskoleålder rekomenderas i första hand att stanna hemma utan provtagning för covid-19, då provtagningen kan upplevas obehaglig. 

Barn i grundskola 

Barn från förskoleklass till och med årskurs 9 ska stanna hemma från skolan och provtas för covid-19 vid symtom. De ska stanna hemma i väntan på provsvar.

Du bokar tid för test genom att logga in till e-tjänsterna på webbplatsen 1177.seDen som är listad hos en privat vårdcentral kan inte använda e-tjänsten utan ska istället kontakta sin vårdcentral.

16 år eller äldre 

Ungdomar från 16 år bokar egenprovtagning på webbplatsen 1177.se.

Mer information finns på 1177.se på sidan Lämna prov för covid-19. 

När ska barn och elever stanna hemma?

Vid positivt provsvar

Vid positivt provsvar för covid-19 bör barnet vara hemma i minst sju dygn räknat från den dag det fick symtom. Om barnet av någon anledning blivit provtagen trots att det inte har symtom räknas sju dygn från den dag barnet testades. Barnet behöver dessutom ha varit feberfri och mått bra i minst två dygn.

Om barnet har kvarvarande lindriga symtom som lätt hosta och snuva eller lukt- och smakbortfall men i övrigt känner sig helt friskt, kan det återgå till skola och förskola om det gått minst 7 dygn sedan insjuknandet.

Vid negativt provsvar

Om barnet testats negativt för covid -19 kan det gå tillbaka till skolan så snart det känner sig friskt och piggt igen och inte har någon feber. 

Vid symptom och inget test gjorts

Om barnet har covid-19 symtom som går över inom 24 timmar, och som inte kan förklaras av någon annan känd orsak (till exempel migrän eller allergi), behöver barnet ändå stanna hemma och vara helt symtomfritt i minst 2 dygn innan det kan återgå till skola och förskola. Detta för att försäkra att symtomen verkligen var tillfälliga.

Om barnet inte har testats för covid-19 trots att det haft symtom i mer än 24 timmar som inte kan förklaras av någon annan känd orsak, kan det gå tillbaka till skolan och förskolan 7 dygn efter att det fick symtom om det har mått bra och varit feberfritt i minst 2 dygn. Det gäller också om barnet har kvarvarande lindriga symtom som lätt hosta och snuva.

Om någon i hushållet är sjuk i konstaterad covid-19

För barn som bor i samma hushåll som en person som har konstaterad covid-19 gäller följande. Detta gäller även om barnet inte har några symtom.

Symtomfria barn och elever bör stanna hemma om någon i familjen har konstaterad covid-19
Tisdag den 1 december så hölls en pressträff som handlade om en ny rekommendation gällande förskola och grundskola. Även yngre barn och elever som bor tillsammans med någon som har covid-19 rekommenderas nu att stanna hemma, precis som äldre elever rekommenderas att göra. 

Sedan tidigare har rekommendationen enbart hadlat om äldre elever, som elever i gymnasieskolan. Nu blir det alltså lika för alla.

Hur länge ska jag och min familj vara hemma?
Du behöver inte vara hemma medan personen med symtom väntar på sitt provsvar. Förhållningsreglerna börjar gälla först om provet blir positivt. Du ska följa förhållningsreglerna och stanna hemma från arbete och skola i sju dagar räknat från den dag personen som har covid-19 blev provtagen. Du ska inte träffa andra personer än de som bor i ditt hushåll. Om du är symtomfri efter 7 dagar kan du på dag 8 gå tillbaka till arbete, förskola och skola. Provtagning för covid-19 behöver inte göras innan återgång till arbete, förskola eller skola.

Läs mer om Region Värmlands förhållningsregler för hushållskontakter.

Distansundervisning för gymnasieskolorna från och med den 7 december

Folkhälsomyndigheten har rekommenderat att gymnasieskolorna ska bedriva fjärr- och distansundervisning från och med den 7 december 2020 till och med den 6 januari 2021. Detta är en av flera åtgärder i höst för att minska smittspridningen i samhället. 

Gymnasiesärskolan och introduktionsprogrammen omfattas inte av rekommendationen.

Vissa undantag i distansundervisningen finns

Elever som blir särskilt lidande av distansundervisning ska få fortsätta med undervisning i lokalerna. Undantagen från Folkhälsomyndighetens rekommendation gäller även för:

 • praktiska moment som inte kan skjutas upp
 • nationella prov
 • andra examinationer som inte går att genomföra på distans
 • elever på introduktionsprogrammen, inklusive språkintroduktion
 • elever som i övrigt är sårbara vid distansundervisning.

 Läs mer om vad som gäller för din gymnasieskola på karlstad.se

Öppna förskolan stängt

Öppna förskolan håller för tillfället stängt. Mer information om öppna förskolan hittar du här!

Fler åtgärder som görs inom skola för minskad smittspridning

Förändringar gällande modersmålsundervisning

Modersmålsundervisning för åk F-6 pausas helt. Modersmålsundervisning för elever i åk 7-9 genomförs digitalt. Beslutet gäller från den 17 november till och med den 10 december, men kan förlängas.

Förändringar gällande kulturskolan

Kulturskolans gruppaktiviteter inklusive enskild undervisning pausas tillfälligt. Individuell distansundervisning genomförs där det är möjligt. Beslutet gäller från den 17 november till och med den 10 december, men kan förlängas.

Vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet har rätt till barnomsorg

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har fattat beslut om en föreskrift som förtydligar vilka verksamheter och funktioner som är samhällsviktiga och vilka vårdnadshavare som ska erbjudas barnomsorg om regeringen fattar beslut om en stängning.

Det är din arbetsgivare som ska göra en bedömning om du har ett samhällsviktigt uppdrag och informera dig om det. Information om hur du ska gå tillväga för att anmäla behov av barnomsorg kommer först om regeringen fattar ett sådant beslut. Du kan inte anmäla behov av barnomsorg innan ett sådant beslut har fattats.

Även barn med särskilda behov får barnomsorg
Regeringen har beslutat att även barn som är i behov av barnomsorg på grund av psykiska, fysiska eller sociala skäl kommer att få sitt omsorgsbehov tillgodosett.

Mer information om hur det går till om det skulle bli aktuellt i vår kommun hittar du här!

Sidan uppdaterad: 2020-12-04