MSB har nu publicerat föreskrifter avseende omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet

27 mars 2020

Att generellt stänga förskolor och grundskolor är idag inte aktuellt. Men i det fall att regeringen beslutar om en stängning så har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) presenterat en föreskrift om omsorg för barn till vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet.

Förskola, lärare, barn, bibliotek

Föreskriften förtydligar vilka vårdnadshavares barn som har rätt till omsorg och kompletteras med allmänna råd som ger stöd i hur förordningen kan tillämpas. Information uppdateras löpande på MSB:s webbplats. Nu arbetar MSB tillsammans med Skolverket, SKR och länsstyrelserna med att ta fram mer underlag. Om det blir aktuellt ska skolhuvudmän vända sig till länsstyrelserna för frågor.

Vem gör vad om förskolor och grundskolor stängs

Hemkommunen

Informerar vårdnadshavaren, tar emot anmälan och beslutar om omsorg. Kommunen kan om det behövs begära ett intyg från arbetsgivaren, men huvudregeln är att så inte ska ske. Kommunerna uppmanas att inte upprätta listor på personer som jobbar i samhällsviktig verksamhet.

Vårdnadshavaren

Tänker igenom det egna barnets behov av omsorg ifall förskolan eller skolan skulle stänga. Vårdnadshavaren för en dialog med sin arbetsgivare huruvida man deltar i samhällsviktig verksamhet och behövs i verksamheten vid en skolstängning. Om inte omsorg kan ordnas på annat sätt, till exempel att barnet är hemma med annan vårdnadshavare, anmäler vårdnadshavaren sitt behov av omsorg till berörd hemkommun.

Arbetsgivare eller motsvarande

Gör en bedömning av om den bedriver samhällsviktig verksamhet som omfattas av föreskriften MSBFS 2020:3 samt gör en bedömning av vilken personal man behöver för att klara detta. Arbetsgivaren för dialog med sina anställda så att berörd personal kan anmäla sitt behov av omsorg till kommunen. Arbetsgivaren ska inte kommunicera direkt med kommunen.

Mer information hittar du på MSB:s webbplats!

Sidan uppdaterad: 2020-03-27