Överklagande

Om man är missnöjd med ett förslag till plan eller bestämmelser bör man i första hand engagera sig under planprocessen. Det finns då flera möjligheter att lämna synpunkter och att påverka planer i önskad riktning. Om det finns motstridiga intressen ska en intresseavvägning göras av beslutande politiker. Allmänna och enskilda intressen ska vägas mot varandra, liksom olika enskilda intressen. Förhoppningsvis ska processen leda till godtagbara och långsiktigt hållbara lösningar. Men det är inte alltid man når hela vägen.

Hur överklagar man en översiktsplan? 
Själva innehållet i en översiktsplan kan inte överklagas, däremot kan man överklaga översiktsplanen om man anser att den inte tagits fram på ett lagenligtsätt eller om annan instans än kommunfullmäktige antagit den. 

Du kan överklaga översiktsplanen när protokollet om beslutet att anta översiktsplanen justerats och satts upp på kommunens anslagstavla. Du har då tre veckor på dig på att inkomma med ett överklagande. Detta överklagande ska skickas till förvaltningsrätten, skickar du in ditt överklagande till kommunen vidarebefordrar vi det till förvaltningsrätten. 

Alla som bor i kommunen, äger fast egendom i kommunen eller är taxerad till kommunalskatt i kommunen har rätt att överklaga en översiktsplan. 

Detta gäller också för fördjupade översiktsplaner och tematiska tillägg.

Hur överklagar man en detaljplan eller områdesbestämmelser?
För att ha rätt att överklaga en detaljplan/områdesbestämmelser måste du under samrådsperioden eller granskningen ha inkommit med ett skriftligt yttrande till kommunen som inte blivit tillgodosett. Du har då tre veckor på dig att överklaga antagandet av detaljplanen/områdesbestämmelserna från det att protokollet justerats och satts upp på kommunens anslagstavla.

Hammarö kommun skickar senast dagen efter att beslutet tillkännagivits på anslagstavlan en besvärshänvisning till dem som lämnat skriftliga synpunkter i tid och inte blivit tillgodosedda.

I din överklagandehandling ska du ange vilket beslut du vill överklaga, varför du anser att beslutet är felaktigt och vilken ändring av beslutet du begär. Kom ihåg att underteckna ditt överklagande!

Överklagandet som ska vara ställda till mark- och miljödomstolen ska skickas eller lämnas till Hammarö kommun. Kommunen kommer då att pröva om överklagandet inkommit i rätt tid och därefter överlämnas till mark- och miljödomstolen. Mark- och miljödomstolen kommer i sin tur att bedöma om den klagande har rätt att överklaga, förfarandefrågor och sakfrågor. Därefter fastställs eller upphävs hela antagandebeslutet.   

Sidan uppdaterad: 2019-04-05 0 kommentarer

Kommentarer

Skriv en kommentar